หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,697 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,087 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,879 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,021 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,385 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,001 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,744 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,808 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,913 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,771 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,330 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,907 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,403 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) หลักสูตร
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) หลักสูตร ๒
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) หลักสูตร ๓
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการนต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประจำสำนัก
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แนวทางปฏิบัติงาน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
แจ้งให้โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Video Conference.
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ แบบออนไลน์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
อนุญาตให้ครูเข้าอบรมพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖1 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บเงิน แป๊ะเจี๊ยะ ของโรงเรียนทั่วประเทศ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 22 เม.ย. 61
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2561
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า | 22 เม.ย. 61
นักเรียนและผู้ปกครองรับความอนุเคราะห์ในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันจากหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ในวัน
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี | 22 เม.ย. 61
เปิดการจัดการเรียน-การสอน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 7 พ.ค.2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี | 22 เม.ย. 61
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี | 22 เม.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด | 22 เม.ย. 61
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ประจำปี 2560
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 22 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติวิชาเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา | 22 เม.ย. 61
รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม | 21 เม.ย. 61
เผยแพร่ผลงานครูวราภรณ์ เสมอหน้า
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา | 21 เม.ย. 61
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 21 เม.ย. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน รอบที่ 2
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 21 เม.ย. 61
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 สายชั้น Gifted และ MEP(มัธยม) เข้าร่วมโครงการเรียนปรับพื้นฐาน
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 20 เม.ย. 61
คำสั่ง ที่ ๑๐๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูอัตราจ้าง และครูชาวต่างชาติ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 20 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 20 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 20 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (จัดห้องใหม่61)
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 20 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (จัดห้องใหม่61)
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 20 เม.ย. 61
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรสะเต็มศึกษาเข้มข้น : Pro STEM education
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม | 20 เม.ย. 61
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Group dynamic for
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม | 20 เม.ย. 61
นโยบาย สพม25
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม | 20 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามแนวทางการดำเนินงาน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใ
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 20 เม.ย. 61
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนบ้านหนองแสง | 19 เม.ย. 61
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนดวงกมล | 19 เม.ย. 61
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างประเทศโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 19 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี | 19 เม.ย. 61
ประกาศ รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 19 เม.ย. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/428 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th