หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,697 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,087 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,879 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,021 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,389 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,001 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,744 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,808 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,913 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,771 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,330 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,907 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,404 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การปฏิบัติการรับเงิน จ่ายเงินและการนำส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แบบแจ้งข้อมูล
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) การเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรม
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
ขอความร่วมมือตรวจสอบการเปิดรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอนระดับก่อนประถม
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แบบรับรอง
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
ข้อมูลการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
ขอความร่วมมือตรวจสอบเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) เขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)การจัดทำแผน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
ส่งสำเนาหนังสือราชการ(ค่ารักษาพยาบาล)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ | 11 เม.ย. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 11 เม.ย. 61
กิจกรรมการทำแผนนอกสถานที่ปี 61
โรงเรียนพัฒนศึกษา | 11 เม.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี | 11 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำอาหารกลางวัน
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) | 11 เม.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียน Gifted
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 11 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนตามโครงการเรียน
โรงเรียนสวนศรีวิทยา | 11 เม.ย. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ | 10 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ (รับย้าย) ป.2-ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 10 เม.ย. 61
5 เม.ย 2561 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย “เทศบาลนครอุบลฯคัพ” เพื่อส่งเสริมใ
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร | 05 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงเรียนนารีนุกูล | 10 เม.ย. 61
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2561
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท | 05 เม.ย. 61
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท | 09 มี.ค. 61
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2561
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท | 09 ก.พ. 61
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2560
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท | 10 ม.ค. 61
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2560
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท | 08 ธ.ค. 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2560
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท | 09 พ.ย. 60
กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 (รอบรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 10 เม.ย. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา | 10 เม.ย. 61
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วยอีก 1 ตำแหน่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย | 10 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย)
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 10 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความสะอาด)
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 10 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ธุรการ)
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 10 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ | 10 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง รับสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดราชบพิธ | 10 เม.ย. 61
เปิดภาคเรียนที่1/2561 เตรียมอนุบาล - อนุบาล 1 วันที่1 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป (ครึ่งวัน) 08.00 - 11.00 น
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร | 10 เม.ย. 61
เปิดภาคเรียนที่1 / 2561 ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่15 พ.ค. 2561
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร | 10 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 09 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย)
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) | 10 เม.ย. 61
ใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.6
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 09 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ร.ร.เบญจะมะมหาราช
โรงเรียนบ้านหนองแสง | 09 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก สังฆมลฑลอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด | 09 เม.ย. 61
ปฏิทินกำหนดการสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 09 เม.ย. 61
กำหนดการเปิดภาคเรียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 09 เม.ย. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรม
โรงเรียนปากพูน | 09 เม.ย. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/428 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th