หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นายสุรศักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
ดร.วิศิษฏ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางปภานัน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางยุวรรณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางสาวธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางนวลจันทร์ รังทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,135,244 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,384,273 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,749 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,704 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,597,021 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,826 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,252 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,635 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,031,044 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,157 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,228 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,172,006 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,929 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,280 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ชนะเลิศการแข่งขัน เกมสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์
โดย : นักเรียน ขยันดี
ร.ร.สุรนารีวิทยา ๒    จ.นครราชสีมา
หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ เรื่องเล่าขานตำนานเขาสมิง ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวณัฐชนิกา เยยะพันธ์
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
ร้องสู้ฝัน ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวพรชิตา ใจทอง
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
โครงงานสะเต็มศึกษา (ป๊้มน้ำเคลื่อนที่อเนกประสงค์) ปีการศึกษา 2560
โดย : นายธนวัฒน์ ทั่งทอง นายพชร ถำอุทก และนางสาวอังคณา ทรัพย์อล่ำ
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
โครงงานระบบบ้านอัจฉริยะ Easy Smart Home ปีการศึกษา 2560
โดย : เด็กหญิงดวงกมล ธัญญาวัฒนา เด็กหญิงลภัสรดา แตงมั่นคง และเด็กหญิงสุทธิดา สุธารัตน์
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
เครื่องกวนยาง 2 in 1 ปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ ปีการศึกษา 2560
โดย : นายธนวัฒน์ ทั่งทอง
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
กรองกานท์สืบสานทำนองเสนาะ ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวพัชราภรณ์ ประมวล
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
Bike For My Life ปีการศึกษา 2560
โดย : นายบูรพา อุปมา
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
ภาพยนตร์สั้น รู้จักตัวตนค้นพบตัวเอง
โดย : นายสมหวัง กุคงนิน, นายสมพร เยี่ยมพลัง, นายอดิศัดกิ์ เวียงอินทร์, นางสาวสาวิตรี ดอนสะอาด, นางสา
ร.ร.ศรีชมภูวิทยา    จ.บึงกาฬ
ผลงานระเหรียญเงินระดับภาค เปลเด็กพาราโลล่า
โดย : นางสาวอัญชลี พอศรี,นางสาวนุชิดาพร ศิริคุณ,นางสาววรรณภาพร บำรุง
ร.ร.ศรีชมภูวิทยา    จ.บึงกาฬ
หนังสือเล่มเล็ก by เด็กสร้างเรื่อง
โดย : นางสาวสุนิสา เสนานุช
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
ศึกษาอัตราส่วนน้ำมะนาวที่ใช้ในการทำขิงดอง
โดย : นางสาวดวงกมล ธัญญาวัฒนา นางสาวโสรยา บุญชู และนายวาทยุทธ ศรีเกษม
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
ศึกษาผลการยืดอายุของใบตองด้วยน้ำละลายสารส้ม
โดย : เด็กหญิงสุนิสา คนใหม่ เด็กหญิงบัณฑิตา ทองวิเวก และเด็กชายภูรินท์ ศรีวิชา
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
ร้องล่าฝัน
โดย : นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนวงษ์
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเปลือกสับปะรด
โดย : นางสาวอลิสา คุ้มชนม์
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การแปรรูปอาหารจากหน่อไม้
โดย : นางสาวกรกนก สดใส นางสาวสุธาสินี พื้นผล และนางสาวณัฐณิชา กลีบสุข
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การแปรรูปอาหารจากระกำ
โดย : เด็กหญิงธิดารัตน์ อายุเจริญ ด.ญ.สโรชา นามสมิท ด.ญ.พีรดา บำรุงบ้าน
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
Smart Home
โดย : นางสาววีรยา ม่วงสี นายพราหมณ์ สัมมา และนางสาววรรณพร ไพโรจน์
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1การขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ระดับ ม.4-6
โดย : นางสาวศิริประภา กัณหา
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/160 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th