หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองปลา
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันตยาราม
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นางสาวสุทธิดา สกุลวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดใหม่ผดุงเขต    จ.นนทบุรี
นางสางธีร์จุฑา บุญสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นายอรุณ มันอาษา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางสาวระชา นาโควงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางสางปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
นางสาวนันทวันท์ แช่มขุนทด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ค้อวิทยาคม    จ.นครพนม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,966,046 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,872,190 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,424,899 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,934,016 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,760,160 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,661 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,388,975 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,161,633 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,064,703 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,025,597 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,024,970 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,878,440 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,838,124 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,759,313 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,657,704 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
โครงงานภาษาไทย (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กหญิงปภาวรินทร์ เลิศศรี เด็กหญิงวรวรรณ ใจสุวรรณ์ เด็กหญิงชญานุช ชูรัตน์
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
โครงงานศิลปะ (ป.๔ – ๖)
โดย : เด็กหญิงชยานันท์ คำพินิจ เด็กหญิงศุภารมย์ สมเพชร เด็กหญิงนันทิชา นิลสนิท
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
สุนทรพจน์ภาษาไทย (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กหญิงพรรรษา ยังละออ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
โครงงานคณิตศาสตร์ (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กหญิงวริศรา สำราญพานิช เด็กหญิงอารียา พุทธนาวงค์ เด็กหญิงพิชญ์สินี วราพุฒ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
โครงงานภาษาอังกฤษ (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กชายณัฏฐกัญจน์ แก้วกัณหา เด็กหญิงจันทกานต์ เพ็ชรรัตน์ เด็กหญิงกชมล ดวนใหญ่
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
งานประดิษฐ์จากใบตอง (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กหญิงนิศาลักษณ์ พิมพ์แก้ว เด็กชายธาวิน พิลาดี เด็กหญิงญานิกา คำนึก
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
วาดภาพระดับปฐมวัย
โดย : เด็กหญิงปณิษา ศาลางาม เด็กหญิงอภิชญา สุวรรณคงษ์
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
โครงงานสุขศึกษา
โดย : เด็กหญิงขวัญจิรา โพธิ์แจ้ง เด็กหญิงภาพิมล แก้วโมก เด็กหญิงชรินรัตน์ อุ่นแก้ว
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – 3
โดย : เด็กหญิงชัชรฎาพร โพธิสาร เด็กหญิงปภาดา เลิศศรี
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมทายซิเสียงอะไรเอ่ย?
โดย : เด็กชายบุญธการ แสงอรุณ เด็กหญิงณัฐชานันท์ หมั้นเหนียว
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การแกะสลัก ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กหญิงกุลนิดา คำดี เด็กหญิงกัญญาภัค ไสว เด็กหญิงศุภวรรณ วรรณสุทธิ์
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับทอง การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับทอง โครงงานสังคมศึกษา (ป.๔ – ๖)
โดย : เด็กหญิงจิรัฐิพร ทองวิจิตร เด็กหญิงชุติกาญจน์ โมธรรม เด็กหญิงภัทรภร แปลงตัว
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับทองการวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
โดย : เด็กหญิงทิพรดา ทองผุย เด็กหญิงจิรัชญา เเก้วกัณหา
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับทอง กิจกรรมฮูลาฮูป
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับทองแดง หุ่นยนต์บังคับมือ(ป.๔ – ๖)
โดย : เด็กชายวรภพ วงษ์สาไชย์ เด็กชายธัญพิสิษฐ์ บุญถนอม เด็กชายปิยะชัย มีฤทธิ์
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การคัดลายมือ (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กหญิงรชยา ผิวละออง
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับเงิน โครงงานปฐมวัย
โดย : เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีน้อย เด็กชายพัชรวัฒน์ มงคลธนกิตติ์ เด็กหญิงธันณธรณ์ ยังละออ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
โดย : เด็กหญิงเบญญาภา ร่วมสุข
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
รำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/139 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th