หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม
สพป.สกลนคร เขต 3
โรงเรียนบ้านฉลอง
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านสามแก้ว
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
สพป.เชียงราย เขต 3
นางสาวสุกันยา ศิลาบุญเพ็ง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปิยะนุช ภูทองเงิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวอุบลวรรณ จองลีพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายมนัสชัย ศรีแนน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หาดสำราญวิทยาคม    จ.ตรัง
นายจันทร เที่ยงภักดิ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,573,217 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,219,996 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,775,762 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,143,338 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,038,785 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,667,179 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,654,358 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,635,479 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,435,233 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,396,052 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,079,160 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,072,699 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,943,709 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,887,536 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
โครงงานศิลปะ (ป.๔ – ๖)
โดย : เด็กหญิงชยานันท์ คำพินิจ เด็กหญิงศุภารมย์ สมเพชร เด็กหญิงนันทิชา นิลสนิท
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
สุนทรพจน์ภาษาไทย (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กหญิงพรรรษา ยังละออ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
โครงงานคณิตศาสตร์ (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กหญิงวริศรา สำราญพานิช เด็กหญิงอารียา พุทธนาวงค์ เด็กหญิงพิชญ์สินี วราพุฒ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
โครงงานภาษาอังกฤษ (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กชายณัฏฐกัญจน์ แก้วกัณหา เด็กหญิงจันทกานต์ เพ็ชรรัตน์ เด็กหญิงกชมล ดวนใหญ่
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
งานประดิษฐ์จากใบตอง (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กหญิงนิศาลักษณ์ พิมพ์แก้ว เด็กชายธาวิน พิลาดี เด็กหญิงญานิกา คำนึก
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
วาดภาพระดับปฐมวัย
โดย : เด็กหญิงปณิษา ศาลางาม เด็กหญิงอภิชญา สุวรรณคงษ์
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
โครงงานสุขศึกษา
โดย : เด็กหญิงขวัญจิรา โพธิ์แจ้ง เด็กหญิงภาพิมล แก้วโมก เด็กหญิงชรินรัตน์ อุ่นแก้ว
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – 3
โดย : เด็กหญิงชัชรฎาพร โพธิสาร เด็กหญิงปภาดา เลิศศรี
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมทายซิเสียงอะไรเอ่ย?
โดย : เด็กชายบุญธการ แสงอรุณ เด็กหญิงณัฐชานันท์ หมั้นเหนียว
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การแกะสลัก ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กหญิงกุลนิดา คำดี เด็กหญิงกัญญาภัค ไสว เด็กหญิงศุภวรรณ วรรณสุทธิ์
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับทอง การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับทอง โครงงานสังคมศึกษา (ป.๔ – ๖)
โดย : เด็กหญิงจิรัฐิพร ทองวิจิตร เด็กหญิงชุติกาญจน์ โมธรรม เด็กหญิงภัทรภร แปลงตัว
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับทองการวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
โดย : เด็กหญิงทิพรดา ทองผุย เด็กหญิงจิรัชญา เเก้วกัณหา
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับทอง กิจกรรมฮูลาฮูป
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับทองแดง หุ่นยนต์บังคับมือ(ป.๔ – ๖)
โดย : เด็กชายวรภพ วงษ์สาไชย์ เด็กชายธัญพิสิษฐ์ บุญถนอม เด็กชายปิยะชัย มีฤทธิ์
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การคัดลายมือ (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กหญิงรชยา ผิวละออง
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับเงิน โครงงานปฐมวัย
โดย : เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีน้อย เด็กชายพัชรวัฒน์ มงคลธนกิตติ์ เด็กหญิงธันณธรณ์ ยังละออ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
โดย : เด็กหญิงเบญญาภา ร่วมสุข
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
รำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การคัดลายมือ(ป.๑ – 3)
โดย : เด็กหญิงอุมาพร แก้วกัณหา
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 18/146 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th