หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาล อัลฮิจเราะห์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองตาล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 0
โรงเรียนวัดหางตลาด
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่านาตับ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
สพป.มุกดาหาร เขต 0
โรงเรียนวัดม่วงแค
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สพป.สระแก้ว เขต 0
นางสาวศิรินภา คำสุกดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวรวิทย์ สงศ์รำพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเพ็ญวิตรา เกษรวย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)    จ.นนทบุรี
นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวดีนะห์ หามะ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,376,904 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,521,810 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,427,829 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,069,609 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,672,750 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,657,069 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,562,897 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,515,815 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,362,478 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,353,502 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,339,254 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,125,058 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,086,789 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,068,721 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 955,283 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : เด็กชายจม เป๊าะ เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์ขาว
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
โดย : เด็กหญิงบัณฑิตา แย้มศรี เด็กหญิงวาสิตา เทียมไพสง
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
โดย : ด.ญ.ชิดชนก พุ่มจันทร์ ด.ญ.มัลฑิชา อ่อนทา ด.ญ.นภัสสร จันทนะ ด.ญ.วรรณษา ผึ้งทอง ด.ญ.อรอุษา พรมหาร
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : เด็กหญิงธีรนาฏ แสนจันทร์
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : เด็กหญิงภัทราพร จันทร์โสภา
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : เด็กหญิงกรรณิกา ธานีรัตน์ เด็กหญิงสุณีรัตน์ เลาเลิศ
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : เด็กหญิงปราณี พนากูล เด็กหญิงหรรษา สว่างแสง เด็กชายเดวิด เสียงพัน
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : เด็กหญิงชิดชนก พุ่มจันทร์ เด็กหญิงนภัสสร จันทนะ เด็กหญิงวรรณษา ผึ้งทอง
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : เด็กชายณัฐพล อุดร เด็กชายสุภนัย จันทร
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
โดย : เด็กหญิงพาขวัญ โชติเชื้อวงศ์
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
แข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
โดย : เด็กชายมงคลชัย เพียรปรุใหญ่
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : เด็กหญิงสุภร วิเศษชาติ
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : เด็กหญิงชลดา ต่างหู
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
โดย : เด็กหญิงจันทรา วรชาติ
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : เด็กหญิงสุภาวดี ชำนาญกิจ นางสาวหรรษา สว่างแสง
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : เด็กหญิงอธิพร วัดตะกั่ว เด็กหญิงไพลิน วรชาติ
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
โดย : านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการ
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : เด็กหญิงทานตะวัน ศรีเพชร เด็กชายเดวิด เสียงพัน
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : เด็กชายชนันธร วรชาติ เด็กหญิงชลดา ต่างหู
ร.ร.บ้านคลองตะเคียน    จ.ชลบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/119 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th