หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นายนันทกร หนูดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม    จ.กรุงเทพมหานคร
น.ส.ชุติกาญจน์ เต็มกันทา
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
น.ส.นริสา ผลวารินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนภาษาจีน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
นายภูมินทร์ สุวรรณลัย
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
นางสาวทิพวรรณ เทพวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวปาลญา อุดมมั่นถาวร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,806,866 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,798,316 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,277,463 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,796,639 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,741,557 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,656,299 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,305,678 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,088,658 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,937,511 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,894,565 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,853,876 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,813,645 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,798,003 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,711,047 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,621,341 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
โครงงานสุขศึกษา
โดย : เด็กหญิงขวัญจิรา โพธิ์แจ้ง เด็กหญิงภาพิมล แก้วโมก เด็กหญิงชรินรัตน์ อุ่นแก้ว
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – 3
โดย : เด็กหญิงชัชรฎาพร โพธิสาร เด็กหญิงปภาดา เลิศศรี
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมทายซิเสียงอะไรเอ่ย?
โดย : เด็กชายบุญธการ แสงอรุณ เด็กหญิงณัฐชานันท์ หมั้นเหนียว
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การแกะสลัก ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กหญิงกุลนิดา คำดี เด็กหญิงกัญญาภัค ไสว เด็กหญิงศุภวรรณ วรรณสุทธิ์
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับทอง การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับทอง โครงงานสังคมศึกษา (ป.๔ – ๖)
โดย : เด็กหญิงจิรัฐิพร ทองวิจิตร เด็กหญิงชุติกาญจน์ โมธรรม เด็กหญิงภัทรภร แปลงตัว
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับทองการวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
โดย : เด็กหญิงทิพรดา ทองผุย เด็กหญิงจิรัชญา เเก้วกัณหา
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับทอง กิจกรรมฮูลาฮูป
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับทองแดง หุ่นยนต์บังคับมือ(ป.๔ – ๖)
โดย : เด็กชายวรภพ วงษ์สาไชย์ เด็กชายธัญพิสิษฐ์ บุญถนอม เด็กชายปิยะชัย มีฤทธิ์
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การคัดลายมือ (ป.๔ – 6)
โดย : เด็กหญิงรชยา ผิวละออง
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
คุณภาพระดับเงิน โครงงานปฐมวัย
โดย : เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีน้อย เด็กชายพัชรวัฒน์ มงคลธนกิตติ์ เด็กหญิงธันณธรณ์ ยังละออ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
โดย : เด็กหญิงเบญญาภา ร่วมสุข
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
รำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
การคัดลายมือ(ป.๑ – 3)
โดย : เด็กหญิงอุมาพร แก้วกัณหา
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
ทักษะคอมพิวเตอร์ (ป.๔-๖)
โดย : เด็กชายอลงกรณ์ หมั้นเหนียว
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
- ถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตบอล 7 คน รายการโคกเพชรคัพ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศฟุตบอล 7 คน รายการสะบายดีคัพ
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
ชนะเลิศฟุตบอล 7 คน รายการตาอุดคัพ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (ชาย)
โดย : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/147 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th