หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายพิเชฎ พรมพิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์    จ.สมุทรสงคราม
นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายธนพล หอมจันทึก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.ประภัสสร ภาพกระโทก
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.พรพิมล ยอดสังวาลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,061,939 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,327,793 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,938,868 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,292,081 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,197,246 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,061,727 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,952,544 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,763,269 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,720,705 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,481,332 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,390,333 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,188,609 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,988,295 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,956,992 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันหมากล้อม ACC Friendship Game 2018 ประเภททีม ระดับประถมศึกษาตอนต้น
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
การอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรยุวมัคคุเทศน์ รุ่น๔
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ ๓๑
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันวิชาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นักกีฬาเทควันโด โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนาและสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
โดย :
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
โดย : กิจกรรมศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ปีการศึกษา2561
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
โดย : ด.ช.ฉลองราช กาหลง ด.ช.สหรัถ ศรีจันทร์อินทร์
ร.ร.ภาวนาภิมณฑ์พิทยา    จ.สุพรรณบุรี
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
โดย : ด.ช.จิรวัฒน์ ประนมพนธ์ ด.ช.อานัส อารงค์
ร.ร.ภาวนาภิมณฑ์พิทยา    จ.สุพรรณบุรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
โดย : ด.ญ.ภัทรพร เปียสง่า
ร.ร.ภาวนาภิมณฑ์พิทยา    จ.สุพรรณบุรี
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
โดย : ด.ญ.ชนัญาริตา สีนวล ด.ญ.พนิตพิชา ชัยบุญคุณ ด.ญ.พิมลพร รักแสง
ร.ร.ภาวนาภิมณฑ์พิทยา    จ.สุพรรณบุรี
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
โดย : ด.ญ.วชิราภรณ์ โล่งอากาศ
ร.ร.ภาวนาภิมณฑ์พิทยา    จ.สุพรรณบุรี
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สเปร์ยดับกลิ่นจากเปลือกผลไม้
โดย : ด.ญ.ปวันรัตน์ แก้วกองนอก,ด.ญ.บุญธิดา เนระมา,ด.ญ.สุมณฑา จันทร์กล่ำ
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ทั้งทีมชายและทีมหญิง
โดย : นักเรียนสวดมต์หมู่ระดับประถมศึกษา
ร.ร.ศักดิ์สุนันท์วิทยา    จ.ลำปาง
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลของนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โดย : นางสาวธนวรรณ สดใสญาติ
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์    จ.ราชบุรี
ความพึงพอใจในของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ในกรณีการใช้บริการห้องน้ำ ในปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาว พินิตนาฏ สุขสมัย
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์    จ.ราชบุรี
ผลงานวิชา IS ทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ที่มีต่อกฎระเบียบของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โดย : นางสาวเกตุทิพย์ ฮวดเจริญ
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์    จ.ราชบุรี
ผลงานวิชา IS การศึกษาทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : นางสาววรัญญา กมลวิทยานันท์
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์    จ.ราชบุรี
การประกวดโครงงานชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเทอพระองค์เจ้าธีปังกรณ์ รัศมีโชติ
โดย : ขวดดูยุง
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
เหรียญเงินการแข่งขันแอโรบิก ม.1-3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
โดย : เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองเมือง
ร.ร.บ้านคลองพังกลาง    จ.สุราษฎร์ธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/147 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th