หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายสรรเสริญ เมืองวงษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายสมคิด ศรีจำปา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางภัสร์นลิน จรัสถาวรพงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวเบญญทิพย์ อินทร์งาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางอัญชลี โพธารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,134,594 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,383,847 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,671 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,354 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,596,957 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,696 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,081 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,481 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,566 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,018 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,133 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,638 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,856 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,242 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด
โดย : เด็กชายวรเมธ ปู่เพชร
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
เหรียญทองแดง วิ่ง 8x50 เมตร ระดับจังหวัด
โดย : เด็กหญิงบุญยวีร์ อุ้ยดำ
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
เหรียญเงิน วิ่ง 4x100 เมตร/8x50 เมตร
โดย : เด็กชายธนภัทร มีเอียด
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
เหรียญทอง วิ่ง 4x100 เมตร /8x50 เมตร ระดับจังหวัด
โดย : เด็กหญิงพัชราวดี บัวแสง
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
เหรียญเงิน วิ่ง 4x100 เมตร ระดับจังหวัด
โดย : เด็กหญิงวรรวิษา ทองชูใจ
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
รับรางวัลกรีฑาระดับจังหวัดเหรียญทอง ระดับจังหวัด
โดย : เด็กชายอลงกรณ์ แสงขัน
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความเนื่องในวันภาษาไทย
โดย : เด็กหญิงสุภารัตน์ ทองแจ้ง
ร.ร.วัดเกษตรนิคม    จ.พัทลุง
ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดย : เด็กชายวิชิตชัย จันดาผล เด็กชายพชรพล วงสุเพ็ง เด็กชายวันชนะ จวบกระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : ด.ช.พีระภัทร ปะโลม
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : ด.ช.ปรเมศร์ บุตรศรี
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : ด.ช.ใจเพชร ภูบังดาว
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : ด.ช.วรภัทร ช่วยชัย
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันการสร้าง การ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
โดย : ด.ญ.ปภาพิชญ์ โทกุล
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันการสร้าง การ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
โดย : ด.ญ.ปฑิตา มณีจันทร์
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : ด.ญ.นิชาภา สุรินทะรัตน์
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันการสร้าง Web page ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : ด.ญ.ชิตาภา ปรีชา
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : ด.ช.สุภัทรพงษ์ ผลทิพย์
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : ด.ช.พงศกร ใจเป็น
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : ด.ญ.ชรินรัตน์ แก้วอุดม
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
โดย : ด.ญ.มณีวรรณ ชัยอาสา
ร.ร.อนุบาลญาริดา    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/160 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th