หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,803 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,789 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,554 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,748 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,467 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,567,091 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,446,079 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,416,832 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,325,065 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,792 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,013,038 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,465 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,674 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,644 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง การแข่งขันทักษะภาษาไทย ป4-6
โดย : ด.ญ.พิมพ์ชนก ทองแถม
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง การแข่งขันทักษะภาษาไทย ป1-3
โดย : ด.ช.ปริณวัฒน์ ดวงทอง
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย
โดย :
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องข้อมูลสารสนเทศ
โดย : โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ร.ร.วัดสมหวัง    จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ปี 2554
โดย : เด็กหญิงอภิญญา การญจนกุล / เด็กชลฏา แสงทองอรุณกุล
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ปี 2554
โดย : เด็กชายไชยวัฒน์ นัชฎา / เด็กหญิงยุพา นามมนตรี
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ประจำปี 2552
โดย : เด็กชายสพล มาบุญธรรม / เด็กชายพันธกานต์ โสหา
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทอง การแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Webeditor ระดับ ป.4-6
โดย : เด็กหญิงภัทราพร อนุพรวิเศษ / เด็กหญิงเนตรนภา คามะทิพย์
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-6
โดย : เด็กหญิงธนัญญา ถวิลไพร / เด็กชายอนาวิล สุ่มมาตย์
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทอง การแข่งขัน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-BOOK ระดับ ป.4-6
โดย : เด็กหญิงณิชกานต์ สิงห์สอน/เด็กหญิงศิรินภรณ์ เหลาพะวัง
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-3
โดย : เด็กชายกฤษฎา แสงสุรินทร์/ เด็กชายทักษดนัย วัชเรนวงศ์
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร    จ.ร้อยเอ็ด
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
โดย : ด.ญ.สุวิชญา แน่พิมาย , ด.ญ.อุษณีย์ ฤทธิ์กลาง , ด.ช.วรวุฒิ คำมาเขียว
ร.ร.บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)    จ.นครราชสีมา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
โดย : เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองโนนไทย
ร.ร.บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)    จ.นครราชสีมา
การแข่งขัน กรีฑา ภายใน อบจ.นนทบุรี 6-7 ธันวาคม 2561
โดย :
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
การแข่งขันฟุตซอล อบจ.นนทบุรี ต้านภัยยาเสพติด
โดย :
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
ชนะเลิศ
โดย : นายวี -
ร.ร.วัดศรีอุปลาราม    จ.กาญจนบุรี
ชนะเลิศ
โดย : นายคณิศร มังกร
ร.ร.วัดศรีอุปลาราม    จ.กาญจนบุรี
รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันโครงงานวิทยศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
โดย :
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
รางวัลชมเชย การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก "KEEP THE WORLD" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 ) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560
โดย :
ร.ร.สุเหร่าลากค้อน    จ.นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68
โดย : 1.นางสาวสัจพร งามศิลป์ 2.นางสาวนุชจิรา เชาว์ดี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/145 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th