หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,650 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,715 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,474 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,732 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,381 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,567,012 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,445,888 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,416,156 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,325,007 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,718 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,012,951 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,368 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,660 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,577 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ E-Book เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โดย : E-book Computer
ร.ร.วัดเสาธงกลาง    จ.สมุทรปราการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ทุน100%)
โดย : นายภูภณ พลหนองหลวง (ม.6/9)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย : นางสาวพรรวินท์ พิมพ์พนิตย์ (ม.6/5)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะการจัดการและการโรงแรม สาขาวิชาการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ วิทยาลัยดุสิตธานี
โดย : นางสาวชนพิชา อัมวัน (ม.6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : นายธนธรณ์ ณ ตาก (ม.6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะนิติศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย : นางสาวกุลสตรี คำกองแพง (ม.6/10)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย : นายสุริยา พลสนะ (ม.6/10)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย : นางสาวปิยธิดา คำเงิน (ม.6/10)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุน(100%) มทส.ศักยบัณฑิต
โดย : นายกันตพิชญ์ แพงดี (ม.6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุน(100%) มทส.ศักยบัณฑิต
โดย : นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ (ม.6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : นางสาวอารียา คิดตะเสน (ม.6/6)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : นางสาวนริศรา โพธิราช (ม.6/6)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : นางสาวปภาวรินทร์ ภูริปิติโชตน์โภคินทร์ (ม.6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : นายโกมินทร์ ภูมิสะอาด (ม.6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
แอปพลิเคชัน welcome to nongsano city บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : เด็กหญิงบัณฑิตา กรุงตะโห
ร.ร.หนองโสนพิทยาคม    จ.พิจิตร
หนังสือเล่มเล็กเรื่อง “ASEAN น่ารู้”
โดย : เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน เด็กหญิงภูริดา ปัญญาคำ เด็กหญิงณัฐกานต์ มูซอ
ร.ร.บ้านเนินมะปราง    จ.พิษณุโลก
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ "สพฐ.เกมส์"ครั้งที่ 1 ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ภาคเหนือ
โดย : นายวีรภัทร เผือกใต้และนายณัฐวัฒน์ ตุ้มบุตร
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สองภาษา Enjoy the Proverb.
โดย : เด็กชายวรวิทย์ เกิดสุข และคณะ
ร.ร.บ้านถ้ำโกบ    จ.กระบี่
รางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โดย : นางสาวศิริมา ศรีเมฆ นางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
โดย : เด็กหญิงสายธาร กันทาบูน
ร.ร.บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)    จ.กำแพงเพชร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/145 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th