หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,178 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,771,088 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,859,831 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,061 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,508 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,014,981 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,961,828 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,940,630 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,900,790 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,715,780 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,597,912 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,152,846 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,990,563 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,732,766 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,167 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
sar ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวธัญญ์วรัตน์ อินธนูจิตร
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
แผนการจัดการเรียนรู้2563
โดย : นางกัญญภัทร บิลโพชน์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
sar ปีการศึกษา 2563
โดย : นางกัญญภัทร บิลโพชน์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
SAR ครูยี่สุ่น แสนโสภาวัน ปีการศึกษา 2563
โดย : นางยี่สุ่น แสนโสภาวัน
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
PLCคุณครูกิ่งดาว วิกยานนท์ ปีการศึกษา 2563
โดย : นางกิ่งดาว วิกยานนท์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2563
โดย : นางสาววราภรณ์ ปักการะโต
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน 2563
โดย : นางสาววราภรณ์ ปักการะโต
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
โดย : นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
Google Classroom 2563 นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
โดย : นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
SAR ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวอภิญญา สีเสน
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
PLC นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ ปีการศึกษา2563_1
โดย : นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
PLC (Professional Leaning Community) นางสาวพรทิพย์ พันธุ์ยางน้อย ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวพรทิพย์ พันธุ์ยางน้อย
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน นางหนึ่งฤทัย เที่ยงภักดิ์ ปีการศึกษา 2563
โดย : นางหนึ่งฤทัย เที่ยงภักดิ์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล SAR ปีการศึกษา 2563 นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
โดย : นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
SAR นางสาวพรทิพย์ พันธุ์ยางน้อย ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวพรทิพย์ พันธุ์ยางน้อย
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEANING แบบ sscs ปีการศึกษา 2563 อิงสมรรถนะPISA ครูรวิษฏา ดวงจันทา(PLC_3 )
โดย : นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2563 (PLC) นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
โดย : นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
SAR นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ ปีการศึกษา 2/2563
โดย : นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
SAR 2563
โดย : นางสาวสุปรียา ศรีวิเศษ
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
การพัฒนาตนเอง 2563
โดย : นางสาววราภรณ์ ปักการะโต
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/448 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th