หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านโพนจาน
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนวัดพระยาปลา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนเมืองยาววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร
สพป.ตราด เขต 17
นางสาวพิมพ์วิมล มุทาลัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี
นางสาวชญานี สวัสดิชัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุดาพร สายตรง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี
นายกมล หมีอิ่ม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางสาวรัตติการต์ สายโน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ    จ.อุบลราชธานี

ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : งานอื่น
ร.ร.โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา    จ.นครพนม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,193,638 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,970,197 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,296,907 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,077,581 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,912,268 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,863,696 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,460,426 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,448,217 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,393,023 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,270,488 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,196,987 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,741,239 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,484,537 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,384,736 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการอ่านวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบ RAAIM กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวรัตน์ติยาพร ทิพวารี
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
Best Practices ระดับปฐมวัย
โดย : นางสาววจี แสนธิวัง
ร.ร.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)    จ.แม่ฮ่องสอน
"ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
โดย : นายนนท์ปวิธ ขิระณะ
ร.ร.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)    จ.แม่ฮ่องสอน
"ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
โดย : นายนนท์ปวิธ ขิระณะ
ร.ร.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)    จ.แม่ฮ่องสอน
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป.1-ป.6
โดย : นางโสภา เปล่งฉวีวรรณ
ร.ร.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)    จ.แม่ฮ่องสอน
"ครูดีศรีสบเมย" ประเภทครูผู้สอน
โดย : นายนนท์ปวิธ ขิระณะ
ร.ร.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)    จ.แม่ฮ่องสอน
"ข้าราชการครูดีเด่น" ประจำปี 2557
โดย : นายนนท์ปวิธ ขิระณะ
ร.ร.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)    จ.แม่ฮ่องสอน
"เพชรดีศรีสบเมย" ประจำปี พ.ศ. 2542
โดย : นายนนท์ปวิธ ขิระณะ
ร.ร.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)    จ.แม่ฮ่องสอน
Best Practices ระดับปฐมวัย
โดย : นางสมศรี ศิลาชาล
ร.ร.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)    จ.แม่ฮ่องสอน
บทคัดย่อ
โดย : นางสาวกนกวรรณ แสนสาย
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
ครูผู้ฝึกซ้อม ด.ญ.สุพิชญา ก่ำสระน้อย สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาวสายพิน กองกระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน ในจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High Impact Practice : HIP รายวิชาภาษาไทย โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โดย : นายธีระพันธ์ ทอนเทพ
ร.ร.หนองโนประชาสรรค์    จ.ขอนแก่น
วิเคราะห์เทคนิคและวิธีการสอนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 แบบ ของ Model Teacher นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โดย : นางสาวสุนิสา คำสุขดี
ร.ร.หนองโนประชาสรรค์    จ.ขอนแก่น
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อประสม หรือสไลด์สื่อประกอบการสอน ในห้องเรียนวิชาภาษาไทย พัฒนาการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
โดย : นางสาวละอองดาว จันทวงษ์
ร.ร.หนองโนประชาสรรค์    จ.ขอนแก่น
การศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดย : นางสาวนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์
ร.ร.หนองโนประชาสรรค์    จ.ขอนแก่น
การวิเคราะห์ จําแนก และจัดกลุ่มชิ้นงาน Diagram สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
ร.ร.หนองโนประชาสรรค์    จ.ขอนแก่น
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการคิดวิเคราะห์ การทำงานกลุ่ม และการคิดแก้ปัญหา ในจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High Impact Practice : HIP รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โดย : นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ร.ร.หนองโนประชาสรรค์    จ.ขอนแก่น
การใช้สื่อประสม ด้วยโปรแกรมนำเสนอข้อมูล หรือสไลด์สื่อประกอบการสอน วิชาสังคมศึกษา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โดย : นายรัฐพล บัวเผื่อน
ร.ร.หนองโนประชาสรรค์    จ.ขอนแก่น
การสะท้อนพฤติกรรมนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม แบบ group of 4 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวโยษิตา เจริญคุณ
ร.ร.หนองโนประชาสรรค์    จ.ขอนแก่น
การส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานอีสป
โดย : นางสาวนภาวรรณ บุญพิคำ
ร.ร.หนองโนประชาสรรค์    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ 1/399 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th