หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,655 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,750 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,474 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,733 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,382 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,567,014 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,445,888 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,416,224 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,325,011 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,720 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,012,954 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,368 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,661 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,577 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ ชุดที่ ๑ วิเคราะห์ข่าวสาร
โดย : นางกันยารัตน์ คนหลัก
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
โดย : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ร.ร.งัวบาวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
การพัฒนาทักษะการรู้เรื่องการอ่าน PISA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
โดย : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ร.ร.งัวบาวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
ข้อสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2561
โดย : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
โดย : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
โดย : นางอุบล พรายด้วง
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ
ร.ร.สุทธสิริโสภา    จ.หนองคาย
ได้รับรางวัล เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา
ร.ร.สุทธสิริโสภา    จ.หนองคาย
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นายมนัสชัย เจริญมาศ
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    จ.ยะลา
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย : นายชานน ชูเพชร
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    จ.ยะลา
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) เพื่อส่งเสริมทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดย : นางขวัญใจ จันทร์นวล
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    จ.ยะลา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ KWANJAI Model
โดย : นางขวัญใจ จันทร์นวล
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    จ.ยะลา
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ เรื่อง ราวงมาตรฐาน “เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ” สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)
โดย : นางสาวพิยภรณ์ จันทร์เกษ
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    จ.ยะลา
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง“การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้สื่อประกอบการฝึก เรื่อง การใส่ลูกเล่นในแผ่นสไลด์ โปรแกรม PowerPoint ”
โดย : นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556
โดย : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ร.ร.บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.เพชรบุรี
เกียรติบัตรรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
โดย : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ร.ร.บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.เพชรบุรี
เกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2559
โดย : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ร.ร.บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.เพชรบุรี
โล่รางวัลคนดีศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ร.ร.บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.เพชรบุรี
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2561
โดย : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ร.ร.บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)    จ.เพชรบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/269 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th