หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 4
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางวารุณี คงสีไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นปฐมวัย
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
นางสาววิไลวรรณ สรีประสงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวอภิญญา น้อยแพง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายวรพงษ์ วรรณราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายคมกฤษ ศรีโชติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวมะยุรี สุวรรณโก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,933,272 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,294,552 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,938,163 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,527,205 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,518,015 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,491,281 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,351,151 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,286,445 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,261,741 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,179,904 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 987,337 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 902,609 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 879,242 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 871,623 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 860,494 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ

โดย : นางสาวจรรยา สาลี
ร.ร.กระเทียมวิทยา    จ.สุรินทร์
MOE AWADS ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โดย : นางเพ็ญศรี สิทธิเชนทร์
ร.ร.บ้านอู่ตะเภา    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัล MOE AWADS ด้านเทิดทูนสถาบันชาติ
โดย : นางอรชร ไกรราญ
ร.ร.บ้านอู่ตะเภา    จ.สุราษฎร์ธานี
แบบฝึกการพัฒนาทักษะทางภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางเกษมศรี อ่วมทอง
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางเกษมศรี อ่วมทอง
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
แผนการสอน ท101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางเกษมศรี อ่วมทอง
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
เอกสารประกอบการเรีียน เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : นายนิตินัย อ่วมทอง
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง31102 เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ม.6 หน่วยที่ 3 เรื่องหลักการแก้ปัญหา ใบงาน
โดย : นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1    จ.สุพรรณบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ง20255 งานแกะสลักผักและผลไม้ (สาระเพิ่มเติม)โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนประกอบการจัดการเรียนรู้ แบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวพรทิพย์ รัตนบุรี
ร.ร.ทุ่งสงสหประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
โดย : นางสาวดำหริ จันทชูโต
ร.ร.ท่าชนะ    จ.สุราษฎร์ธานี
เรื่อง เส้นทางอาชีพร้านกาแฟ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร
โดย : นางมณีวรัช บัวแก้ว
ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล    จ.ชุมพร
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2552
โดย : นางสาววัชรินทร์ เจริญวิเศษกรณ์
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
การประกวดโครงงานประวัติศาสตร์
โดย : นายระวิ เอกธรรมกุล
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
โครงงานประวัติศาสตร์
โดย : นางสาวพันทิภา สุกช่วง
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
การส่งประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ( ภาษาไทย )
โดย : นางสุภาภรณ์ สีน้ำเงิน
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วยการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางรจนา ด้วงชื่น
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญเงิน OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ
โดย : นางสาวอรุชา พงษ์ศิริ
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม "แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่2" Maxploys Tripple Game Northern Challenge 2016 2nd วันที่ 27th -28th August 2016
โดย : นางปราณี จันดำ
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) ห้างสรรพสินค้าท๊อปแลนด์อาเขต จ. พิษณุโลก 8 พฤศจิกายน 2559
โดย : นางปราณี จันดำ
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 19th EGAT’T NROD CROSSWORD CHAMPIONSHIP 2016 ณ วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ. พิษณุโลก 16 พฤศจิกายน 2559
โดย : นางปราณี จันดำ
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/171 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th