หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.บึงกาฬ เขต 21
โรงเรียนโรงเรียนดรุณานุกูล
สพป.สมุทรสงคราม เขต 1
นายพรเทพ พวงเพียงงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นายสวัสดิ์ เทศารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นางนิกัญชลา ล้นเหลือ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองขามพิทยาคม    จ.ขอนแก่น
นางสาวเยาวลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดพิกุลเงิน    จ.นนทบุรี
นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ W.B.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชากลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 1
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ W.B.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ 1
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,061,184 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,193,874 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,865,192 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,515,856 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,357,638 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,962,221 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,810,280 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,675,010 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,608,694 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,504,045 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,497,498 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,476,922 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,446,430 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,343,686 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,275,918 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวเยาวลักษณ์
ร.ร.วัดพิกุลเงิน    จ.นนทบุรี
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชุด Growing up with STRUCTURE เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
โดย : นางสุวิมล โกศลสุรัตน์
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
PLC การพัฒนาการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นป.3 โดยการใช้สื่อการสอนจากภาพ
โดย : น.ส.รัชภรณ์ สิงห์ชัย
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางพิมลพรรณ ศรีบุญ
ร.ร.บ้านเนินมะปราง    จ.พิษณุโลก
สื่อการสอน e-book เรื่อง กลอนสุภาพ(กลอนแปด)
โดย : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
ครูผู้สอนนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
โดย : ศวรรยา นอลา
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
เอกสารประกอบการสอน วิชา ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ง๒๐๒๑๖ เรื่อง ไมโครซอฟเอกเซล (Microsoft Excel ๒๐๑๖) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โดย : นายอนุกูล ปิโย
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1    จ.สุพรรณบุรี
รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20214 เรื่อง Adobe Flash CS3 สา หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
โดย : นางลำดวน ชิดปราง
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1    จ.สุพรรณบุรี
ชื่อผลงาน รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาปีการศึกษา 2560
โดย : นางฤทัยวรรณ วงศ์ชนะ
ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา    จ.สงขลา
สื่อการสอนE-book เรื่อง สุภาษิตไทย
โดย : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
สารนิพนธ์ เรื่องการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนกลุ่มดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน สพม.34
โดย : นายวันเฉลิม ทัศนา
ร.ร.ปายวิทยาคาร    จ.แม่ฮ่องสอน
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง
โดย : นายเชษฐา ธีสา
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้น
โดย : นายสุกรี ศรีจรัส
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-6 เหรียญทอง
โดย : นางสาวกิตติยา นุ่มทิพย์
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญญทองแดง ระดับภาคใต้ กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6
โดย : นายสุกรี ศรีจรัส
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
การประกวดมรรยาทไทยเด็กพิเศษเรียนรวม ป1-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3 ปี2560
โดย : นางอนงลักษณ์
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
วิทยากรภาษาอังกฤษประจำศูนย์ PEER อบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
โดย : นางกาญจนา สัมภวมานะ
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/248 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th