หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นายสุรศักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
ดร.วิศิษฏ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางปภานัน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางยุวรรณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางสาวธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางนวลจันทร์ รังทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,135,244 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,384,265 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,749 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,699 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,597,021 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,824 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,251 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,634 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,031,044 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,156 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,228 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,172,000 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,928 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,280 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายอรรถพล พลวัฒน์
ร.ร.ลำทับประชานุเคราะห์    จ.กระบี่
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ความถนัดทางการเรียน หน่วยการจัดกิจกรรม เรียนรู้สู่อนาคต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โดย : นางสาวรุ่งนภา ส่งแสง
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต

โดย : นายรเวก เรือนมาศ
ร.ร.คลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย : นายรเวก เรือนมาศ
ร.ร.คลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)    จ.กรุงเทพมหานคร
ารพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
โดย : นางพัชรี คูณทอง
ร.ร.โนนกลางวิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
บ้านแสนสุข
โดย : นางสาวมาลิสา ตาเพ็ชร
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
สื่อการสอน
โดย : นางจงกล นุ่มไทย
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
แผนการจจัดประสบการณ์หน่วยที่ 31 -36 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
โดย : นางสาวปาริฉัตร ฟุ้งเหียน
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจจัดประสบการณ์หน่วยที่ 26 -30 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
โดย : นางสาวปาริฉัตร ฟุ้งเหียน
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจจัดประสบการณ์หน่วยที่ 19 -25 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
โดย : นางสาวปาริฉัตร ฟุ้งเหียน
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีสู่วิถีโรงเรียนปลอดยาเสพติด
โดย : นายวิชัย เภอแสละ
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศ โดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โดย : นายอดิศร รอดเหลื่อม
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การสอนเสริม เติมเก่ง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางอรัญญา ชัยจันดี
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง ชุดการเรียนการสอนโครงงานอาชีพ การทำผา้บาติก
โดย : นายวิชัย เภอแสละ
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Slavin, Johnson & Johnson) ในการสอนกิจกรรมการพูดในที่สาธารณะ ( Impromptu Speech )
โดย : นางนบชนก นิ่ม
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การพัฒนาทักษะวิชาสุขศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม
โดย : นางสาวนริษา จงไกรจักร
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) ที่มีต่อความสามารถ ในการแก้ปัญหาในวิชาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายนพวิทย์ แซ่ภู่
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวคิดของกานเย (Gagne’s Instructional Model)
โดย : นางสาววิภาวดี จันทร์ทอง
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ทฤษฎีลองผิดลองถูกของธอร์นไดด์ ( Thorndike )
โดย : นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง โครงงานคุณธรรมกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก ของนักเรียนโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
โดย : นางกรรณิกา นิ่มนวล
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
กำลังแสดงหน้าที่ 1/317 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th