หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 40
โรงเรียนปากจาบวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านสระเตย
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนบ้านสายควน
สพป.สตูล เขต 1
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
สพป.ยโสธร เขต 28
โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
สพป.นครราชสีมา เขต 5
นายสุริยา จันทร์สงค์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสุนีย์ ไพรี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสระเตย    จ.ลพบุรี
นางจริยา พงษ์พันธ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไลออนส์บ้านหนองปลา    จ.น่าน
นายภิญโญ ภูมิอรัญ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ไลออนส์บ้านหนองปลา    จ.น่าน
นางสงกรานต์ สุวรรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวนงเยาว์ สวนงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์    จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,245,952 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,091,289 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,313,012 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,182,166 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,927,696 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,891,905 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,531,477 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,518,033 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,420,955 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,368,249 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,262,625 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,812,509 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,554,169 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,427,210 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
หนึ่งแสนครูดี รุ้นที่1
โดย : นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
ผู้ทำคุณประโยขน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านปฏิบัติจน ปฏิบัตงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดย : นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
ผู้บริหารดีเด่น จามโรงการครูดีศรีอำเภอเพ็ญ
โดย : นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวพัชรินทร์ ชูกลิ่น
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ โดยจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวปณัชช์พิชชา อินขาว
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวกุลจิรา ทนงศิลป์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางบุญฐิตา เหลาโชติ
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสซึมร่วมกับการบูรณาการแบบสอดแทรกที่ส่งผลต่อความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
บันทึกการสอน นางสาววิภาวดี จันทร์ทอง รายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ รหัสวิชา ว31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาววิภาวดี จันทร์ทอง
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
บันทึกการสอน นางกรรณิกา นิ่มนวล รายวิชา พระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางกรรณิกา นิ่มนวล
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานการพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google SketchUp 8 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายชัยพลวัฒน์ หิรัญวงศ์
ร.ร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    จ.สมุทรสงคราม
เขียนโปรแกรมปพ.5 ฉบับคอมพิวเตอร์
โดย : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
ผลงานการถ่ายภาพ
โดย : นาย สมบูรณ์ ผลงานดี
ร.ร.ศรสมบูรณ์    จ.นราธิวาส
ครูดีเด่นระดับปฐมวัย
โดย : นางณัฐธิดา ดวงมาศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย
โดย : นางณัฐธิดา ดวงมาศ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย
โดย : นางสาวพรรณิพา ประกอบนันท์
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางบุษบา ปองไป
ร.ร.บ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง)    จ.ชลบุรี
ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว Pisa ระดับชั้นม.ต้น เหรียญทองแดง
โดย : นางสุมาลี สืบวงษ์รอด
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ส่งเสริมการอ่านและคิดพิชิต O-NET เหรียญทอง
โดย : นางสุมาลี สืบวงษ์รอด
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
โครงการเพชรเสมาสามัญปี 2555
โดย : นางสุมาลี สืบวงษ์รอด
ร.ร.วังไทรวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/445 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th