หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางไซณี บินอาลี
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,150 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,626 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,771,971 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,891 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,579 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,890 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,288 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,880,573 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,785 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,432 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,898 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,486 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,318 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,301 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,119 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู มกราคม 2564
โดย : นางสาวโสภา เมืองจันทร์
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
การเขียนเรื่องเล่า
โดย : นายอนุวัฒน์ ชัยพงษ์
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
หลักภาษาไทย
โดย : นายเกรียง ลาดี
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
พื้นที่ผิวและปริมาตร
โดย : นางสาวจิรกาญจน์ ลำเหลือ
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
ฟังก์ชัน
โดย : นางสาวสิริกาญจน์ ดวงสวัสดิ์
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
พันธะเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางเอ็มอร ฝากเซียงซา
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนที่ส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์
โดย : นางกาญจนา โทขันธ์
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
ประวัติศาสตร์ไทย
โดย : นางสาวกฤษณา ชูรัตน์
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
โดย : นายปรีชา ภาคแก้ว
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาซักตะกร้อ
โดย : นายนพดล ภูพานทอง
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
โครงงานอาชีพการประดิษฐ์เครื่องประดับนาฏศิลปะ
โดย : นายเดชากุล ใจหาญ
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
การพัฒนาทักษะการเขียน-พูดภาษาอังกฤษด้วยสื่อ ICT
โดย : นางสาวนิยม ภาเรือง
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
ระบบเสียงภาษาจีน
โดย : นางสาวสุวิมล พันสาย
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
พัฒนาการอ่านและการพูดโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
โดย : นางสาวกองกานต์ แก้วแกมคำ
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
ผลคะแนนการสอบวัดผลปลายภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รหัสวิชา ว21104 รายวิชา ออกแบบและเทคโนโลยี และ รหัสวิชา ง21103 รายวิชา การงานอาชีพ และวิชาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายธเนศร์ ช้างลอย
ร.ร.บ้านบึงทับแรต    จ.กำแพงเพชร
ปฏิกิริยานิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี
โดย : นางสาวภคพร ผงทอง
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
การลำเลียงสารในร่างกายมนุษย์
โดย : นางสาวกนกวรรณ แสนสาย
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
ระบบหายใจ
โดย : นายสุริยันต์ แก้วพวง
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข SETEMMA
โดย : นางสาวมยุรี มีแก้ว
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
SILA MODEL
โดย : นายอุทัย สุภาพัฒน์
ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์    จ.ยโสธร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/455 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th