หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านนายูง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคำหาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าข่า
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงหอม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นางสาววรรณภา ชินดา
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ W.B.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
นางสาวสุพรรษา ชัยรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุภาภรณ์ มุนี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางนวลศรี อมรสินทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
นายบุญส่ง คณาดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,824,985 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,121,275 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,784,726 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,433,580 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,301,209 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,892,698 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,739,060 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,649,432 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,552,229 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,468,037 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,456,463 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,431,640 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,377,531 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,270,319 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,235,219 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ DLTVและ DLIT
โดย : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
“ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน”
โดย : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
ฝึกอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE 58103 การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
โดย : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
การประกวดผลงาน obec award
โดย : นางอรุณรัตน์ จุฑาจันทร์
ร.ร.พรหมประสาทราษฎร์นุกูล    จ.สุรินทร์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ บทคัดย่อ
โดย : นางธัญญาภรณ์ วงษ์ไกร
ร.ร.เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)    จ.นครราชสีมา
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นายสุเทพ การงานดี วท.บ.
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
ทดสอบระบบ
โดย : นายอับดุลการิม มามะ
ร.ร.บ้านปาหนัน    จ.นราธิวาส
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : บังอร ชำนาญเวช (หัวหน้างานระบบสารสนเทศ)
ร.ร.พรตพิทยพยัต    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลครูผู้ฝึกสอนลูกเสือดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559
โดย : นายพงษ์อนันต์ จันทนาม
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
รางวัลครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559
โดย : นายศุภสิทธิ์ ทองแก้ว
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
รางวัลครูผู้สอนศิลปะดีเด่น ปีการศึกษา 2559
โดย : นางเอมอร สมนึก
ร.ร.บ้านบุ่งเขียว    จ.อำนาจเจริญ
รางวัลระดับประเทศ
โดย : นางยินดี ราชแก้ว
ร.ร.พัฒนศึกษา    จ.ชุมพร
การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : วราณัฐ เนติบัณฑิตสกุล
ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง    จ.เพชรบูรณ์
เตรียมพร้อมสอบโอเน็ต
โดย : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดย : ดร.กัญญนันทน์ ปัญญาดา
ร.ร.เหมืองแบ่งวิทยาคม    จ.เลย
2555 คศ.3
โดย : นางรัชฎาภรณ์ ไชยพันโท
ร.ร.โพธิ์ไทรพิทยาคาร    จ.อุบลราชธานี
2550 คศ.2
โดย : นางรัชฎาภรณ์ ไชยพันโท
ร.ร.โพธิ์ไทรพิทยาคาร    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้ฝึกซ้อมชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
โดย : นางคนึงนิจ
ร.ร.วัดใหม่ผดุงเขต    จ.นนทบุรี

โดย : นางพัทรินทร์ วงษ์ดี
ร.ร.ชุมชนบ้านนาเยีย    จ.อุบลราชธานี

โดย : นางพัทรินทร์ วงษ์ดี
ร.ร.ชุมชนบ้านนาเยีย    จ.อุบลราชธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/241 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th