หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาล อัลฮิจเราะห์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองตาล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 0
โรงเรียนวัดหางตลาด
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่านาตับ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
สพป.มุกดาหาร เขต 0
โรงเรียนวัดม่วงแค
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สพป.สระแก้ว เขต 0
นางสาวศิรินภา คำสุกดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวรวิทย์ สงศ์รำพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเพ็ญวิตรา เกษรวย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)    จ.นนทบุรี
นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวดีนะห์ หามะ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,376,886 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,521,808 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,427,817 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,069,589 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,672,749 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,657,067 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,562,897 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,515,812 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,362,477 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,353,501 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,339,253 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,125,058 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,086,786 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,068,720 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 955,280 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย (ท33101)
โดย : นางนพรัตน์ คงมาลา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐาน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องบทละครพูดคำฉันท์ มัทนะพาธา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย 5
โดย : นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
โดย : นางสาวนิตยา มิตรยง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการพัฒนาตามแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวเมษยน สุขชม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อแก้ปัญหาการอ่านคำในภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวปรีดาพร เกตุนคร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการพัฒนาตามแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอน
โดย : นางนันทกัญ ธนพาพงษ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์ุ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : นายชัชภูมิ กมลรักษ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
โดย : นายวรพงษ์ อ่อนนา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
โดย : นายวสันต์ งามแสง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
โดย : นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางปณิธาน แว่นสุข
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวสุภาพร พงษ์ลุน
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางเสาวภา วัชรกาฬ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นายยุทธนา ชุดทองม้วน
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการศึกษาความต้องการครูที่พึงประสงค์ของนักเรียน
โดย : นางวิไล ขาวสระ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องศาสนาที่เกิดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
โดย : นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการใช้วิธีการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
โดย : นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/214 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th