หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,081 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,770,959 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,859,676 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,034 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,464 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,014,959 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,961,443 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,940,533 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,900,710 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,715,715 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,597,878 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,152,717 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,990,500 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,732,693 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,116 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
วิจัยชั้นเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์เกมเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่
โดย : นางสาวปาณัฎฐา คงทอง
ร.ร.เหนือคลองประชาบำรุง    จ.กระบี่
ฺBP การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้ SONPAIR MODEL
โดย : นางกรรณิกา ซาหยอง
ร.ร.บ้านโคกสว่าง    จ.ขอนแก่น
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ว 23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 โดยใช้ “Cornell Note”สมุดช่วยจำ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โดย : นางสาวปาณิสรา ดอนไพรที
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การโปรแกรมและการประยุกต์ โดยใช้การสอนรูปแบบ “Cornell Note”สมุดบันทึกช่วยจำ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวจรินญา ประสิทธิ์ชัย
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Environmental Pollution โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางพชรมน เวชกุล
ร.ร.เหนือคลองประชาบำรุง    จ.กระบี่
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคอมพิวเตอร์และความสามารถ ในการทำโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
โดย : นายจักรี มูลกุล
ร.ร.เหนือคลองประชาบำรุง    จ.กระบี่
วิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมการไม่ส่งการบ้าน
โดย : นางสาวพิมงาม จาดเสม
ร.ร.บ้านโคกสว่าง    จ.ขอนแก่น
รางวัล BP โครงการ Chopa&Chipa Game 2020
โดย : นางสาวจุฑามาศ พิมพ์สินธ์
ร.ร.บ้านโคกสว่าง    จ.ขอนแก่น
การจัดการเรียนการสอนแบบ High Scope
โดย : นางสาวนิภาพร ห้วยจันทร์
ร.ร.บ้านโคกสว่าง    จ.ขอนแก่น
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพ 2 ง30102 โดยใช้ “Cornell Note”สมุดบันทึกช่วยจำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
โดย : นางสาวสุภาพร มีบำรุง
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ 4 ง30104 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
โดย : นางสาวณัฏฐา สมลาชัย
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ 2 ง30102 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ชื่
โดย : นางสาวสุภาพร มีบำรุง
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โภชนาการน่ารู้นำสู่รายรับรายจ่าย รายวิชา ขนมอบ ง30274 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดยใช้
โดย : นางสาวชรินรัตน์ ถิ่นสุข
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สร้างเครื่องใช้ด้วยเทคโนโลยีและเส้นทาง สู่อาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ 6 ง23102 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ ซิปปา (CIPPA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
โดย : นางสาวสุนิษา บัวอรุณ
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชุดสมองกล โดยใช้ “Cornell Note” สมุดบันทึกช่วยจำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
โดย : นายประดิษฐ์ ชาวไร่นาค
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 โดยใช้ “Cornell Note” สมุดบันทึกช่วยจำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/16
โดย : นางชนาภา จตุพรพิมล
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รายวิชาสังคมศึกษา 4 โดยใช้วิธีสอนแบบกรณีตัวอย่าง (Case Method) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โดย : นางสาววรารักษ์ บุษยานนท์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา โดยใช้เทคนิค กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายประเวศน์ ถิ่นวิไล
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง As good as it gets รายวิชาภาษาอังกฤษ 4 โดยใช้วิธีสอนแบบ Communicative Approach ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12
โดย : นางสาววศินี สืบสุทธา
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 4 เรื่อง นโยบายการเงินการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใชเทคนิคการสอนแบบระดมสมอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
โดย : นางสาวกนกอร วงศ์จำปา
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/448 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th