หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,663 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,084 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,877 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,021 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,365 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,000 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,741 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,806 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,912 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,766 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,329 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,906 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,401 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต เล่มที่ 3
โดย : ว่าที่ ร.ต. หญิง สุกรรญา อินทฤธิ์
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
บทความทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
บทความทางวิชาการ เครื่องแยกหวีกล้วยออกจากเครือ
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
บทความทางวิชาการ ตู้เซฟเหนือเซฟ
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
บทความทางวิชาการ สว่านพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
สื่อการรู้เรืองหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
โดย : นายอดุลย์ ไชยเสนา
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
ปี 2560 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นายเพลิง ขุนชิต
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
ปี 2558 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โดย : นายเพลิง ขุนชิต
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
ปี 2556 รางวัล"หนึ่งแสนครูดี"
โดย : นายเพลิง ขุนชิต
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
ปี 2555 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
โดย : นายเพลิง ขุนชิต
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
ปี 2554 ครูดีเด่นของ สพม.13
โดย : นายเพลิง ขุนชิต
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
ปี 2553 ครูผู้สอนระดับดีเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ สพท.ชุมพร เขต1
โดย : นายเพลิง ขุนชิต
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
ได้รับการแต่งตั้ง จาก สพป.อบ.2 .ให้เป็นผู้พิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2561
โดย : นายสมชัย ศรีวงศ์
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
เป็นวิทยากรให้การอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษา ที่19 หนองผือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย : นายสมชัย ศรีวงศ์
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาเขมราฐ
โดย : นายสมชัย ศรีวงศ์
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมการการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับมัธยมตอนต้น (ระดับเขต)
โดย : นางสาววรรณภา ชินดา
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมตอนต้น (ระดับเขต)
โดย : นางสาววรรณภา ชินดา
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ติด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย (ระดับเขต)
โดย : นางสาวกนกลักษ์ โสรส
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับมัธยมตอนต้น ระดับภาค
โดย : นางสุธิดา ธรรมสัตย์
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับประถมศึกษา ระดับภาค
โดย : นางสุธิดา ธรรมสัตย์
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/247 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th