หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านท่ายาง
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลบอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโคกศรีเมือง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสุโสะ
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวภัสกร อินต๊ะ
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
นายภาคินัย ชีอยู่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ คำทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นายสมควร เหมนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นางสาววันวิสา ชูสม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวศิรินดา โต๊ะบู
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,778,340 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,213,743 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,902,831 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,463,587 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,445,863 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,350,675 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,306,781 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,259,929 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,224,682 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,117,572 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 956,312 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 855,613 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 839,874 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 832,205 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 821,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ รัฐสภา
โดย : นายปริญญา โพธิ
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ 2549
โดย : นายปริญญา โพธิ
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดย : นายวิรัตน์ ธานีวรรณ
ร.ร.บ้านเขือง    จ.ร้อยเอ็ด
โครงการประชุมชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
โดย : นางสาวพะเยาว์ สำรวยรื่น
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาฯ
โดย : นางสาวพะเยาว์ สำรวยรื่น
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
ได้รับรางวัลที่ 3 ประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภทหนังสือ ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง “ตะลุย! เขาวงกตทศนิยม” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวขนิษฐา สรรเจริญ
ร.ร.คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)    จ.กรุงเทพมหานคร
หนังสือประกอบการเรียนการสอน เรื่อง “ทัศนธาตุกับงานศิลปะ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นายประสาท เสรี
ร.ร.คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)    จ.กรุงเทพมหานคร
แบบฝึกการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด ป.3
โดย : นางลำภู จอมอาจ
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
โดย : นางพชรมน ศิลาชัย
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม และการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
โดย : นางศรวณีย์ ลาเต
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณโจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นางสาวกรรณิกา หอมดวงศรี
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด วิชาชีววิทยา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผังมโนภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแย้ม
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาววิลาสิณี ศรียะลา
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนซ่อมเสริม เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โดย : นางศตนันท์ จันทร
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารในเรื่องการส่งงาน / การบ้าน
โดย : นางอมรวรรรณ ศรีนา
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง มือซ้ายช่วยได้ นับมือได้มุม การแก้ปัญหาทักษะการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นางสาวเมษยา สารภาพ
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นางจำเนียร บุญมั่น
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
โดย : นางสาวณาตยา ศรีเสริม
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางภัสนันท์ เขียวอ่อน
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานของภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวคณิดตา โพธิพันธ์
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/162 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th