หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นายสุขสันต์ หมื่นแทน
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายสรรเสริญ เมืองวงษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายสมคิด ศรีจำปา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางภัสร์นลิน จรัสถาวรพงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวเบญญทิพย์ อินทร์งาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,134,699 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,383,879 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,681 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,360 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,596,970 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,728 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,107 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,528 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,582 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,056 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,145 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,691 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,863 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,249 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การแก้ปัญหาผลการเรียนปลอด 0, ร, มส และ มผ โดยอาศัยเทคนิคชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)
โดย : นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนดวง
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง ยกระดับ ผลโอเน็ต วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ กานเย (Gagne’s Instructional Model)
โดย : นางสาวกรกนก เภรีกุล
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง ยกระดับ ผล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวคิด ของกานเย (Gagne’s Instructional Model)
โดย : นายเสรี นิ่ม
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 On holiday
โดย : นางสาวอุทัยวรรณ ทองฤทธิ์นุ่น
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
ส่งเสริมระเบียบวินัยด้วยระเบียบแถว และการเดินสวนสนาม
โดย : นางสาวรุ่งนภา ครองธรรม
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง Tense
โดย : นางสาวมนต์รวี เทียบทอง
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
ของเล่นวิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวปราณี เข็มทอง
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ยุวบรรณารักษ์
โดย : นางสาวกมลชนก กำเนิดสินธุ์
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แปรรูปอาหาร
โดย : นางสาวชบาไพร บัวแก้ว
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยการบูรณาการกับวิชาศิลปะ
โดย : นางอภิญญา เจริญกิจ
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวรุ่งนภา สรรพศรี
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิ่งยิงประตู (Lay Up) สองห่วง สามเงื่อนไข สำหรับวิชาบาสเกตบอล
โดย : นายกฤษณะ ถึกไทย
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การ์ตูนคุณธรรม
โดย : นางสาวธิดา หาดอ้าน
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
โครงการส่งเสริมสัมมาชีพในสถานประกอบการ ด้านการบริการธุรกิจโรงแรมจากโรงแรมเขาสมิงพาราไดซ์
โดย : นางสุภาวดี อายุเจริญ
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
โครงการส่งเสริมสัมมาชีพในสถานประกอบการ ด้านการบริการจากสนามบินตราด (บางกอกแอร์เวย์)
โดย : นางสุภาวดี อายุเจริญ
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
โครงการส่งเสริมสัมมาชีพในสถานประกอบการ ด้านการเงิน การธนาคาร จากธนาคารออมสิน สาขาเขาสมิง
โดย : นางสุภาวดี อายุเจริญ
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
การศึกษาผลการพัฒนาระบบเรียนรู้โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสุภาวดี อายุเจริญ
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
Professional Learning Community (PLC)
โดย : นางสุภาวดี อายุเจริญ
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
ชุดกิจกรรมที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ เรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางนภาลัย ทองอินทร์
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้มประถมศึกษาปีที่3 หน่วยการเรียนรู้ที่1-5
โดย : นายภัทร ล้อมลิ้ม
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/317 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th