หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านนายูง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคำหาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าข่า
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงหอม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นางสาววรรณภา ชินดา
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ W.B.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
นางสาวสุพรรษา ชัยรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุภาภรณ์ มุนี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางนวลศรี อมรสินทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
นายบุญส่ง คณาดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,824,856 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,121,259 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,784,691 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,433,577 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,301,197 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,892,656 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,739,037 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,649,420 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,552,216 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,468,027 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,456,458 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,431,502 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,377,522 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,270,270 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,235,206 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นมัธยมตอนต้น
โดย : นายอดิศักดิ์ จันทะนาม
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมตอนต้น
โดย : นายไมตรี สุขเรียง
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
พ.ศ. 2559 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและส่งเสริมการคิดวิชาคณิตศาสตร์
โดย : นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
พ.ศ. 2559 ผ่านการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดย มหาวิทยาลัย Otago(English for Teachers)
โดย : นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
พ.ศ. 2555 ครูพี่เลี้ยงผู้นำการเปลี่ยนแปลงสาขาคณิตศาสตร์ (สสวท.)
โดย : นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
ชิงชนะเลิศกีฬาชุมชน
โดย : นายอนันต์ นัยนามาศ
ร.ร.บ้านโนนสูง    จ.อุบลราชธานี

โดย : นางสาวฐ์ธญา จารุเกษม
ร.ร.บ้านโนนสูง    จ.อุบลราชธานี
การศึกษารายกรณี:นักเรียนที่มีพฤติกรรมแอบหลับในเวลาเรียนและหาแนวทางดำเนินการช่วยเหลือ
โดย : นางสาวหิรัญญา กุลบุตร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางใจทิพย์ บุญเรือง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การคุยกันในชั้นเรียน
โดย : นางพรนภา ยืนยง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (ค่ากลางของข้อมูล) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค33202
โดย : นายพงพัฒน์ มีแก้ว
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (ค่ากลางของข้อมูล) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค33202
โดย : นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (ค่ากลางของข้อมูล) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค33202
โดย : นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย เรื่อง อยุธยาน่าเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : ครูบุปผา สิงห์สถิตย์
ร.ร.เทศบาล ๑ วัดประตูสาร    จ.สุพรรณบุรี
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทากอรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ ค22102
โดย : นางสาวธมนวรรณ สุคนธ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ เพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : ครูบุปผา สิงห์สถิตย์
ร.ร.เทศบาล ๑ วัดประตูสาร    จ.สุพรรณบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะลำดับและอนุกรม และความน่าจะเป็นในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โดย : นายไพบูลย์ จองมี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/241 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th