หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,247 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,702 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,068 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,898 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,593 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,902 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,356 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,880,874 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,857 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,508 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,922 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,535 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,381 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,353 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,188 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
โดย : นางสาวชัญญานุช กอสาลี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาความสามารถการบอกเวลาภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกม すごろく
โดย : นางสาวนัฏฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การใช้ชุดการสอนเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่าน โดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
โดย : นางสาวอรอนงค์ นิยมวิทยพันธุ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การใช้ชุดการสอนเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่าน โดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
โดย : นางสาวชัชชารี ประชุมชน
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การใช้เกมบิงโกเพื่อช่วยในการจำตัวเลข 1-100 ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
โดย : นางสาวิณี ปลั่งบุญมี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การใช้เกมบิงโกเพื่อช่วยในการจำตัวเลข 1-100 ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
โดย : นางนฤมล หนูพรม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้โดยใช้เว็บไซต์ Quizizz ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีน โดยใช้แบบฝึกเขียนตัวอักษร และการ 听写 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาปัญหาการจดจำกริยา 3 ช่อง แบบ Regular และ Irregular ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โดย : นางสาคร อ่อนเอม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R
โดย : นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R
โดย : นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R
โดย : นายไพทูรย์ ศรีนาค
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Present Perfect Tense
โดย : นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้สื่อประกอบการสอน Flash Cards สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/1-5, 2/9-10
โดย : นางสาวกฤษณาพร บุญเฮ้า
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้สื่อประกอบการสอน Flash Cards สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/1-5, 2/9-10
โดย : นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
โดย : นางสาวรินรดา เพ็ญสุข
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
โดย : นางขวัญใจ กองศักดา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจำลองโมเลกุล DNA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางอรอุมา หัวโนนม่วง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยใช้ ชุดการเรียน เรื่อง เมฆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวนิศารัตน์ ศรีทะลับ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/455 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th