หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายพิเชฎ พรมพิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์    จ.สมุทรสงคราม
นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายธนพล หอมจันทึก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.ประภัสสร ภาพกระโทก
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.พรพิมล ยอดสังวาลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,061,988 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,327,796 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,938,870 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,292,082 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,197,265 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,061,733 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,952,550 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,763,282 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,720,717 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,481,338 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,390,345 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,188,620 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,988,298 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,956,994 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" คุรุสภา พ.ศ.2557
โดย : นางนันทวรรณ บุญวรสถิต
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
การประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2561
โดย : นางทองมัน สิทธิกัน
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)    จ.ยะลา
ออกแบบป้าย
โดย : พีรชัย สระศรี
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22    จ.แม่ฮ่องสอน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6
โดย : นายอาษา ชำนาญเดชสกุล
ร.ร.วัดปากพระ    จ.สุโขทัย
BEST PRACTIECS
โดย : ผอ.ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ร้อยครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบดีเด่นจังหวัดนครศรึีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๑
โดย : นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
โดย : นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้
โดย : นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผ่านการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
โดย : นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
MOE AWARDS ระดับดี ประเภทบุคคล สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โดย : นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดย : นางสาวกฤชญา จงใจรักษ์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดย : นางกาญจนา แก้วสา
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดย : นายบุญชู กิ่งจันทร์
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
ครูผู้สอนดีเด่น
โดย : นางสาวณัชพร สังข์ทอง
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
ครูผู้สอนดีเด่น
โดย : นายสุรัตน์ ศรีระอุดม
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
ครูผู้สอนดีเด่น
โดย : นางนิทรา แสนทวี
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
ครูผู้สอนดีเด่น
โดย : นางสาววาสนา สุกใส
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
ครูผู้สอนดีเด่น
โดย : นางสาวรัชนีวรรณ บรรลือทรัพย์
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
ครูผู้สอนดีเด่น
โดย : นางสาววรวรรณ อะโรคา
ร.ร.บ้านสดอ    จ.สุรินทร์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/278 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th