หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาล อัลฮิจเราะห์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองตาล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 0
โรงเรียนวัดหางตลาด
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่านาตับ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
สพป.มุกดาหาร เขต 0
โรงเรียนวัดม่วงแค
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สพป.สระแก้ว เขต 0
นางสาวศิรินภา คำสุกดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวรวิทย์ สงศ์รำพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเพ็ญวิตรา เกษรวย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)    จ.นนทบุรี
นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวดีนะห์ หามะ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,376,904 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,521,810 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,427,830 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,069,610 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,672,750 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,657,069 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,562,897 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,515,815 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,362,479 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,353,503 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,339,254 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,125,058 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,086,789 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,068,721 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 955,283 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แบบฝึกภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางพรรณี นาคน้อย
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของประโยค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552
โดย : นางกัญณภัทร ธนัทสุวรรณ
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
รายงานการพัฒนาสื่อประสมกราฟและคู่อันดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549
โดย : นางพนมพร พรหมมา
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
ภาพประกอบคำคล้องจอง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2551
โดย : นางกัญญานันท์ ด้วงอินทร์
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โดย : นางกันยารัตน์ บุญดี
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
คำและหน้าที่ของคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2550
โดย : นางเย็นฤดี คุ้มสุพรรณ
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
โดย : นางจิราพร เมืองอินทร์
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
กิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2551
โดย : นางอัมพร ทองช่วง
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
หนังสือส่งเสริมคุณธรรมด้านความมีวินัย ระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2553
โดย : นางอนงค์ลักษณ์ อินปัญญา
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
การจัดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเบื้องต้นของเด็กชั้นอนุบาลปีีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โดย : นางนงลักษณ์ แก้วเขียวเหลือง
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
หนังสือนิทานคุณธรรม 9 ประการระดับปฐมวัย ชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2556
โดย : นางคัสมา ดีดน้อย
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552
โดย : นางกาญจนา จงปลื้มปิติ
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยเกมการเล่นเชิงคณิตสำหรับเด็กปฐมวัย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2555
โดย : นางวันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554
โดย : นางรุ่งราวรรณ์ ถามา
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
โดย : นางสาวพัทวรรณ ลำเจียก
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
ทดสอบ
โดย : นางณภัทร อ่อนชื่นจิตร
ร.ร.สามัคคีศึกษา    จ.ตรัง
บันได 5 ขั้นสู่การเรียนรู้กำแพงเห็ด โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โดย : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
การนำนวัตกรรม PANDA Model เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดชนะสงคราม
โดย : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
การกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนประถมนนทรี ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/214 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th