หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นางสาวธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางนวลจันทร์ รังทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางนิติอร บุญคงเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางณัฐพร ทาทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายว่องไว ธุอินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวกัญญกานต์ มาตผล
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,134,934 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,384,074 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,728 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,576 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,596,999 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,776 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,174 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,587 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,610 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,116 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,187 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,752 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,908 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,263 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้มมัธยมศึกษาปีที่1 หน่วยการเรียนรู้ที่8 เรื่องราชาธิราช
โดย : นางสาวศุภรัตน์ แซ่ซิ้ม
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
บันทึกการสอน
โดย : นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนดวง
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
บันทึกการสอน
โดย : นางนบชนก นิ่ม
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
บันทึกการสอน
โดย : นางสาวกรกนก เภรีกุล
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
บันทึกการสอน
โดย : นายอดิศร รอดเหลื่อม
ร.ร.วิเชียรประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง21202 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เล่มที่ 6 การคำนวณโดยใช้ฟังก์ชัน
โดย : นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง21202 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เล่มที่ 5 การคำนวณโดยใช้สูตร
โดย : นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง21202 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เล่มที่ 4 การจัดการกับข้อมูลในแผ่นงาน
โดย : นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง21202 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เล่มที่ 3 การจัดการแผ่นงาน
โดย : นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง21202 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เล่มที่ 2 การสร้างสมุดงาน
โดย : นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
การแทรกรูปภาพ และข้อความ บน google site
โดย : นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
การสร้างไซต์งาน บน google sites
โดย : นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง The animal kingdom
โดย : นางสาวปาลิตา ทองย่น
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การผลิตพลังงานไฟฟ้าระบบพลังน้ำ
โดย : นางสาวเนตรชนก จงราบ
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางความคิด เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ” (Best Practice)
โดย : นางสาวมลิวัลย์ ประยูรหาญ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
โดย : นายชาญชัย เที่ยงธรรม
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
โดย : นายชาญชัย เที่ยงธรรม
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
เอกภพและกาแล็กซี
โดย : นางอภิญญา เที่ยงธรรม
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
กลุ่มดาวฤกษ์
โดย : นางอภิญญา เที่ยงธรรม
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
อิทธิพลของดวงอาทิตย์ที่มีต่อโลก
โดย : นางอภิญญา เที่ยงธรรม
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/317 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th