หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,296 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,747 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,119 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,924 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,600 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,915 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,386 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,880,988 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,891 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,555 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,934 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,560 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,424 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,366 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,223 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ผลของการเรียนการสอนโดยใช้ขั้นการเรียนรู้แบบอนุมานเบื้องต้น ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : นายธิวากร ประถมนาม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวอริสราภรณ์ แสงเพ็ชร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
โดย : นางสาวฉวีวรรณ พรมมา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหายใจ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวนัตดา มนต์มีศีล
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ในการพัฒนาการเรียนรู้วิชาเคมี 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติการเป็นฐาน เรื่อง สารละลาย เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต วิชาฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว32212 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวนฤมล ก้อนขาว
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ 6 รหัสวิชา ว23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องฟิสิกส์อะตอม วิชาฟิสิกส์ 6 รหัสวิชา ว33212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM และ Active Learning
โดย : นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
โดย : นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
โดย : นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย : นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี 4 (ว32232) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการสอน
โดย : นายมาโนช มั่นคง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ วิชาชีววิทยา 6 รหัสวิชา ว33252 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางทิพย์วรรณ ทองทาย
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย : นางสาววิสันตรี รสดี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบขของนักเรียน กิจกรรมชุมนุม (ภาษาคอมพิวเตอร์พาเพลิน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย : นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบขของนักเรียน กิจกรรมชุมนุม (ภาษาคอมพิวเตอร์พาเพลิน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย : นายจตุพล ปัญจธรรมกุล
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8
โดย : นางสาวอภิญญา ยินดียม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดย : นางสาวกนกชล มูลมณี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดย : นางสุณิสา โถทอง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/455 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th