หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,599 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,711 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,464 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,728 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,374 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,567,002 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,445,813 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,415,882 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,324,994 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,708 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,012,941 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,358 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,659 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,562 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โดย : นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบวิชาสังคมฯ ชั้นประมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
โดย : นางสาวสมบัติ กันนิ่ม
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
โดย : นางสาวสมบัติ กันนิ่ม
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบปลายภาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวขวัญใจ ผดุงศักดิ์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
เว็บบล็อกครูปอ
โดย : นางศิริรัตน์ นำไทย
ร.ร.ตราดสรรเสริญวิทยาคม    จ.ตราด
แบบทดสอบปลายภาค รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยี ม.4/2561
โดย : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา    จ.สงขลา
ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2/2561
โดย : นายจารียุทธยา พันนุมา
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบทดสอบปลายภาคเรีียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ในท้องฟ้า
โดย : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : สัญญา สำเภา
ร.ร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
แบบทดสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101
โดย : นายสุภเวช ดาวล้อม
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓
โดย : นางสาวไมตรี ทองมี
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 วิชาประวัติศาสร์ ป.5
โดย : นางสุธาสินี มงคลวิวัฒน์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 วิชาสังคมศึกษา ป.5
โดย : นางสุธาสินี มงคลวิวัฒน์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้น ม.1
โดย : นิภา พิศลืม
ร.ร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตร รองผู้บริหารดีเด่น
โดย : นายสุชิน ทองประเสริฐ
ร.ร.ศักดิ์สุนันท์วิทยา    จ.ลำปาง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โดย : นางสาวไมตรี ทองมี
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ตัวอย่างข้อสอบ (สำหรับนักเรียน)
โดย : นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
สื่อ Power point ประกอบการสอน วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องนาฏศิลป์ท้องถิ่นไทย
โดย : นางสาวไมตรี ทองมี
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561(ป.3)
โดย : นางปัญญานารถ กองแก้ว
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/269 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th