หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
สพป.ปัตตานี เขต 15
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๔
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนทราย
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางจิรา ยิ้มแจ้ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
นางสาวจินดา พงษ์ประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
นางสาวปวีณา ชูจิตร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)    จ.นครสวรรค์
นางสาวธัญยธรณ์ โชติอภิวสุรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)    จ.นครสวรรค์
นางสาวชนาภ้ทร เพ็งปั้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)    จ.นครสวรรค์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,555,458 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,587,955 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,114,123 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,664,757 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,595,367 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,490,593 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,195,474 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,978,481 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,828,950 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,763,172 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,675,576 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,665,432 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,635,512 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,564,928 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,552,033 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
บทความ "คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา"
โดย : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
บทความ “การพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา”
โดย : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
บทความ "คุณธรรมของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา"
โดย : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
บทความ "สุดยอดภาวะผู้นำ “Super Leadership”
โดย : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
บทความ "สุดยอดผู้นำระดับ 5 (ดาว)"
โดย : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
บทความ "กระบวนการเรียนแบบบูรณาการและการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : พื้นฐานเพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะแรงงานในศตวรรษที่ 21"
โดย : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
บทความ "สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0"
โดย : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
บทคัดย่อ
โดย : นางณัฐนี ศิริพร
ร.ร.โนนปูนวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
คู่มือลดเวลาเรียน
โดย : นางณัฐนี ศิริพร
ร.ร.โนนปูนวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
บทที่ 1 การคิดเชิงคำนวณ
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน
โดย : นางสาวพนิดา โสดสงค์
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
โดย : นายเดชา โพนทอง
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
การปลูกฝังหน้าที่ชาวพุทธด้วยกระบวนการปฏิบัติของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศาสนพิธี
โดย : นางสาวพนิดา โสดสงค์
ร.ร.ห้วยยางศึกษา    จ.ระยอง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย : นางไอลดา เกิดนาค
ร.ร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย    จ.เชียงใหม่
ชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข่าวในหนังสือพิมพ์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนท่าชนะ
โดย : หอมหวล สนิทธิเวทย์
ร.ร.ท่าชนะ    จ.สุราษฎร์ธานี
หนึ่งแสนครูดี
โดย : นายพลากร ธีรกุล
ร.ร.บ้านท่าฉาง    จ.ระนอง
รางวัลเกียรติยศ ระดับยอดเยี่ยม
โดย : นางปิยธิดา โพธิ์ประภา
ร.ร.ห้วยม้าวิทยาคม    จ.แพร่
รางวัลเสมา ป.ป.ส.
โดย : นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
ร.ร.ห้วยม้าวิทยาคม    จ.แพร่
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBECA WARDS)
โดย : นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
ร.ร.ห้วยม้าวิทยาคม    จ.แพร่
แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีจานวนเบื้องต้นกับการให้เหตุผล ชุดที่ 4
โดย : นายสุภเวช ใบยา
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม    จ.เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/263 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th