หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
ครูกมลชนก พรชัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูสุภาพรรณ วรรณสอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูกมลรัตน์ อามาดสมบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูอุไรพร พึ่งพิงพัก
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี

ตำหแน่ง : ครูต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ขามป้อมพิทยาคม    จ.มหาสารคาม
นายสมัย ปักกะโส
ตำหแน่ง : ภารโรง
กลุ่ม : กลุ่มสนับสุนการสอน
ร.ร.ขามป้อมพิทยาคม    จ.มหาสารคาม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,351,095 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,292,895 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,945,141 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,530,626 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,438,104 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,034,745 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,865,533 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,698,148 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,684,668 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,574,902 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,547,907 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,525,404 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,501,192 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,440,616 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,408,650 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดย : นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ (ไทย)
โดย : นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ (ENG)
โดย : นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (สพม.39)
โดย : ครูชลธิชา วรภู
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม ประมวลผลคำขั้นพื้นฐาน ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ สา หรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : คุณครู พิมพ์พิสุทธ์ สุทธหลวง
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่
โดย : นางสาวพินรุ่ง สอดศรี
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์
โดย : คุณครู เตือนใจ ชารีวัลย์
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รายวิชา ว33244 ชีววิทยา 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางวรรณา เมธศาสตร์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม

โดย : นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง

โดย : นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง

โดย : นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง

โดย : นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ บ้านที่น่าอยู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 สมาชิกในครอบครัวฉัน
โดย : นางสาวไอรินทร์ หิรัญสิริพงษ์
ร.ร.วัดพิกุลเงิน    จ.นนทบุรี
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โดย : นางสาวพิมพวรรณ ลิ่มสถาพร
ร.ร.ระโนดวิทยา    จ.สงขลา
การพัฒนาชุดกิจกรรมกินเป็น ใช้เป็น เน้นสุขภาพ เรื่อง การเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดย : นางสาวทิศากร สิริคุณาลัย
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
โดย : อุดม หมัดอาด้ำ
ร.ร.ทับช้างวิทยาคม    จ.สงขลา
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แผนภูมิมโนทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายธรรมรงค์ อิ่มเอิบ
ร.ร.อัมพวันวิทยาลัย    จ.สมุทรสงคราม
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2
โดย : คุณครู อภิชยา เทียนชัย
ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์    จ.อุตรดิตถ์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
โดย : นางเนาวรัตน์ ปานเพชร
ร.ร.บางแก้วพิทยาคม    จ.พัทลุง
ได้รับรางวัล "หน่วยการเรียนรู้ Active Learning" ในโครงการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) ได้รางวัลระดับดี คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560
โดย : ครูสุภาพ อมรประภา
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/253 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th