หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นายนันทกร หนูดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม    จ.กรุงเทพมหานคร
น.ส.ชุติกาญจน์ เต็มกันทา
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
น.ส.นริสา ผลวารินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนภาษาจีน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
นายภูมินทร์ สุวรรณลัย
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
นางสาวทิพวรรณ เทพวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวปาลญา อุดมมั่นถาวร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,807,140 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,798,337 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,278,386 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,796,646 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,741,566 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,656,322 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,305,703 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,088,684 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,937,553 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,894,588 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,853,884 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,813,655 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,798,033 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,711,078 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,621,356 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจาแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ โดยเทคนิคการสร้าง “ความกล้า” แสดงความคิดเห็น
โดย : นางสาวโสภา มณฑา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจาแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ โดยเทคนิคการสร้าง “ความกล้า” แสดงความคิดเห็น
โดย : นางสาววิสันตรี รสดี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เทคโนโลยีทาง DNA โดยใช้เทคนิค Reflection
โดย : นางลัดดา ศรีโสภา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาวิถีทางมโนมติวิทยาศาสตร์และการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจาลองเป็นฐาน เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวฉวีวรรณ พรมมา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาวิถีทางมโนมติวิทยาศาสตร์และการสร้างแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจาลองเป็นฐาน เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ผลของการใช้แผนผังขั้นตอนการทดลอง (flowchart) ในการพัฒนาทักษะการ ปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โดย : นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ผลการใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น รายวิชาฟิสิกส์ 2 (ว 32202) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวนฤมล ก้อนขาว
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ โดยใช้เทคนิค “ฝึกการคิดและวิเคราะห์ก่อนตัดสิน”
โดย : นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสารและ สมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวนิศารัตน์ ศรีทะลับ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสารและ สมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางอนุธิดา ขยันงาน
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
โดย : นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รายงานการศึกษาการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายวิโชค สิทธิมงคล
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมสื่อประสม
โดย : วาสนา แสงบัญดิษฐ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําแท้และคําควบกล้ําไม่แท้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวเมษยา สุขชม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบชองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณ
โดย : นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยใช้แบบฝึกทักษะในการเขียน
โดย : นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อแก้ปัญหาการอ่านคําในภาษาไทยไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวปรีดาพร เกตุนคร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการแต่งคําประพันธ์ ประเภท กลอนสุภาพ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกการแต่งคําประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
โดย : นางสาวนิตยา มิตรยง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐาน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคําพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 ปการศึกษา 2561
โดย : นายชยณัฐ เขียวขจร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/278 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th