หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนแย้มสอาด
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.สุโขทัย
นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางมีนา นุภักดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุนีย์ สุขกุล
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นายประมวล ศรีอินทร์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดโคกหาด    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)    จ.นครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,109,663 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,207,085 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,877,877 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,518,021 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,368,369 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,972,000 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,822,741 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,679,807 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,912 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,508,767 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,508,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,481,329 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,463,329 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,352,907 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,300,402 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการสอน e-book เรื่อง กลอนสุภาพ(กลอนแปด)
โดย : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
ครูผู้สอนนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
โดย : ศวรรยา นอลา
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
เอกสารประกอบการสอน วิชา ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ง๒๐๒๑๖ เรื่อง ไมโครซอฟเอกเซล (Microsoft Excel ๒๐๑๖) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โดย : นายอนุกูล ปิโย
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1    จ.สุพรรณบุรี
รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20214 เรื่อง Adobe Flash CS3 สา หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
โดย : นางลำดวน ชิดปราง
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1    จ.สุพรรณบุรี
ชื่อผลงาน รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาปีการศึกษา 2560
โดย : นางฤทัยวรรณ วงศ์ชนะ
ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา    จ.สงขลา
สื่อการสอนE-book เรื่อง สุภาษิตไทย
โดย : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
สารนิพนธ์ เรื่องการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนกลุ่มดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน สพม.34
โดย : นายวันเฉลิม ทัศนา
ร.ร.ปายวิทยาคาร    จ.แม่ฮ่องสอน
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง
โดย : นายเชษฐา ธีสา
ร.ร.คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้น
โดย : นายสุกรี ศรีจรัส
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-6 เหรียญทอง
โดย : นางสาวกิตติยา นุ่มทิพย์
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญญทองแดง ระดับภาคใต้ กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6
โดย : นายสุกรี ศรีจรัส
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
การประกวดมรรยาทไทยเด็กพิเศษเรียนรวม ป1-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3 ปี2560
โดย : นางอนงลักษณ์
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
วิทยากรภาษาอังกฤษประจำศูนย์ PEER อบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
โดย : นางกาญจนา สัมภวมานะ
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
การประกวดสวนถาดแห้งเด็กพิเศษเรียนรวม ป.1-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3 ปี2560
โดย : นางอนงลักษณ์
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ุ67 กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรมช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 -ป.3 )
โดย : นางกมล นุ้ยลำพูน
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
ครูฝีกซ้อมนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 เขตพื้นที่ ปี 2560 ระดับเหรียญเงิน
โดย : นางพวงแก้ว พุทธชาติ
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
รองประธานคณะกรรมการครูแกนนำระดับภาค
โดย : นางอุษณี โชติช่วง
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
ครูผู้สอนแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย ได้รับเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
โดย : นางสาวหทัยชนก จันทร์ทิน
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
คณะกรรมครูแกนนำระดับประเทศ
โดย : นางอุษณี โชติช่วง
ร.ร.นาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/247 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th