หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านท่ายาง
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลบอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโคกศรีเมือง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสุโสะ
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวภัสกร อินต๊ะ
ตำหแน่ง : กรรมการประจำกลุ่มสาระ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
นายภาคินัย ชีอยู่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร    จ.ลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ คำทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นายสมควร เหมนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกศรีเมือง    จ.กาฬสินธุ์
นางสาววันวิสา ชูสม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวศิรินดา โต๊ะบู
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,778,340 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,213,743 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,902,831 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,463,587 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,445,864 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,350,675 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,306,782 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,259,929 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,224,682 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,117,576 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 956,312 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 855,615 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 839,875 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 832,205 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 821,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
“ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต ๒”
โดย : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
“รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒”
โดย : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
คณะทำงานการจัดทำคู่มือฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษ
โดย : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
“โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ”
โดย : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
“หลักสูตรวิทยากรแกนนำสพฐ. (Trainer Training Course) "
โดย : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
“ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น (กิจกรรมชุมนุม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒” พ.ศ. ๒๕๔๗
โดย : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ร.ร.ร่มเกล้า ปราจีนบุรี    จ.ปราจีนบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : ดร.ทัศนีย์ มงคลรัตน์
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นายเดชฤทธิ์ ปาระรักษ์
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นายศราวุธ ตั้งใจ
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวขวัญใจ ทองทวี
ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
ม. 4 แบบฝึกหัดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ICT
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
ม.4 ใบความรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ICT
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสุพิศ กลิ่นบุปผา
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) หลักสูตรวิชาการระเบียบแถว
โดย : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตร
โดย : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ร.ร.บ้านคลองทราย    จ.เพชรบูรณ์
ICT WITH KRUAPPLE
โดย : นางสาวหทัยชนก ตระกูลจำลอง
ร.ร.ทับกฤชพัฒนา    จ.นครสวรรค์
บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสุภาพ ล่องหลง
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
โดย : นางสาวสุดารัตน์ พรหมมี
ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน    จ.ประจวบคีรีขันธ์
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสานวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางพรพรรณ สกนธวัฒน์
ร.ร.ห้วยลึกผดุงวิทยา    จ.นครราชสีมา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/162 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th