หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านจารพัต
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนอุดมวิทยากร
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาววิภาณี เทียมจันทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วังแขมวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสาวอารดา สายทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายวีระชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายรณวรรชน์ ทรัพย์ประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
นายอาทร สกุลมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายชัชวาล กันเพชร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,840,535 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,808,009 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,298,697 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,798,144 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,747,939 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,662,237 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,311,739 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,095,762 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,945,531 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,916,909 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,858,770 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,817,861 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,808,828 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,716,371 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,626,081 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคําพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 ปการศึกษา 2561
โดย : นายชยณัฐ เขียวขจร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งคําประพันธ์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โดยใชแบบฝกการแตงคําประพันธ
โดย : นางนพรัตน์ คงมาลา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการอ่านทํานองเสนาะ โดยใช้บทอาขยานบทหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนด้วยการสอนแบบ Project Based Learning โดยบูรณาการผลิตภัณฑ์พื้นบ้านปราจีนบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : ศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : สาคร อ่อนเอม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โดย : นายไพทูรย์ ศรีนาค
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กระบวนการเรียนการสอนออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนห้อง ม.4/8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางนฤมล หนูพรม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
โดย : ขวัญใจ กองศักดา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
โดย : นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงและจับใจความภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมกลุ่ม
โดย : ชัชชารี ประชุมชน
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชา ภาษาจีนอ่าน-เขียน1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : ปรีดาวรรณ ถาวร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เรื่อง การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
โดย : นางสาวรุจิรา เจริญสุข
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เรื่อง การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
โดย : นางสาวสาวิณี ปลั่งบุญมี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เรื่อง การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
โดย : นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
โดย : นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
โดย : นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
โดย : นางเบญจวรรณ สรรเพ็ชร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
โดย : นางศุภรัศมิ์ บุญใช้
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
โดย : นางสาวพัชราภรณ์ เกษรศิริ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/278 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th