หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,659 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,754 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,477 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,733 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,388 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,567,019 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,445,896 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,416,241 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,325,014 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,727 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,012,963 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,377 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,661 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,581 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
สื่อ power point เรื่อง fruit in the market
โดย : นางจริยาภรณ์ สิงห์สาย
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การเขียนสูตรการเรียกชื่อและรูปร่างโมเลกุลของสารโคเว เลนต์ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแบบจําลองเชิงกายภาพ สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายชาลี มีวงศ์
ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์    จ.ศรีสะเกษ
สื่อการเรียน Power point เรื่องคำราชาศัพท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
โดย : นางสาวพินิจกุล หิตยะโส
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การแก้ปัญหาการเรียนเรื่องคำสุภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย : นางสาวพินิจกุล หิตยะโส
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาความสามารถการอ่าน-เขียนคำศัพท์ภาษาไทยโดยใช้เกมบิงโก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย : นางสาวพินิจกุล หิตยะโส
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
สื่อการสอน powerpoint เรื่อง การผันอักษร ป.๔
โดย : นางสาววิภารัตน์ ไชยสงค์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
สื่อการสอน powerpoint เรื่อง มาตราตัวสะกด ป.๔
โดย : นางสาววิภารัตน์ ไชยสงค์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561
โดย : นางสาวชัชณี คิดสร้าง
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
รายงานการพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google SketchUp 8 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายชัยพลวัฒน์ หิรัญวงศ์
ร.ร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    จ.สมุทรสงคราม
free energy
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
แบบทดสอบ
โดย : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ชุดฝึกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าโลหะแผ่นเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายสุบรรณ พงษ์สุพรรณ
ร.ร.เนินสง่าวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด
โดย : นางสาวปวันรัตน์ ชันษา
ร.ร.วัดประยูรธรรมาราม    จ.ปทุมธานี
แบบทดสอบการงานอาชีพ ป.4
โดย : นายกันต์กวี วะจิดี
ร.ร.เทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด    จ.ปัตตานี
รางวัลแห่งคุณภาพ OBEC QA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560
โดย : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี พ.ศ. 2562
โดย : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
แบบทดสอบการงานอาชีพ ป.6
โดย : นายกันต์กวี วะจิดี
ร.ร.เทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด    จ.ปัตตานี
สื่อการสอน Powerpoint เรื่อง ระบบสุริยะ
โดย : นางสาวนันท์นภัส พงศ์ศรีโรจน์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
สื่อการสอนโดมิโน เรื่อง ตัวนำและฉนวนความร้อน
โดย : นางสาวนันท์นภัส พงศ์ศรีโรจน์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
สื่อการสอนบิงโกเพื่อการศึกษา เรื่อง ระบบสุริยะ
โดย : นางสาวนันท์นภัส พงศ์ศรีโรจน์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/269 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th