หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
สพป.ปัตตานี เขต 15
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๔
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนทราย
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางจิรา ยิ้มแจ้ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
นางสาวจินดา พงษ์ประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
นางสาวปวีณา ชูจิตร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)    จ.นครสวรรค์
นางสาวธัญยธรณ์ โชติอภิวสุรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)    จ.นครสวรรค์
นางสาวชนาภ้ทร เพ็งปั้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)    จ.นครสวรรค์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,555,458 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,587,955 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,114,123 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,664,757 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,595,367 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,490,594 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,195,474 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,978,481 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,828,950 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,763,172 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,675,576 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,665,432 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,635,512 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,564,928 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,552,033 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานการใช้ชุดการสอนระบำนาฏยนารีชลบุรีเริงระบำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวธิติสรณ์ ทองชายเดช
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
รายงานการไปอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร 614021016-003
โดย : น.ส.ยุพาวดี ศรีสำราญ
ร.ร.ประชาสงเคราะห์วิทยา    จ.พิษณุโลก
งานวิจัยการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
โดย : นางสาวจิติมา สิทธิรักษ์
ร.ร.วัดทรัพย์สโมสร    จ.กรุงเทพมหานคร
งานวิจัย การแก้ปัญหาการจำแนกทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สื่อผึ้งน้อยกับทรัพยากรธรรมชาติ
โดย : นางสาวรัติการ วังหิตัง
ร.ร.วัดทรัพย์สโมสร    จ.กรุงเทพมหานคร
งานวิจัยในชั ้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนปฏิบัติท่ารําเพลงงามแสงเดือนของนักเรียนชั ้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3โดยใช้วิธีการฝึกสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
โดย : นางสาวสุจิตรา วิลัยศร
ร.ร.วัดทรัพย์สโมสร    จ.กรุงเทพมหานคร
วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมเครื่องคิดเลข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนด้วยสื่อ Power Point กับการเรียนด้วยวิธีปกติ
โดย : นางสาวสกุลทิพย์ เวชกูล
ร.ร.วัดทรัพย์สโมสร    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศประกวดคลิปวิดีโอระดับประเทศ
โดย : นายศิลา อรรถประจง
ร.ร.วังม่วงพิทยาคม    จ.หนองคาย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
โดย : นางวีณา อินทรัตน์
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
ครูผู้สอน นักเรียนแข่งขันสร้างเกมสร้าสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2560
โดย : รชต ไชยสิทธิ์
ร.ร.เจียรวนนท์อุทิศ 2    จ.นครราชสีมา
บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีเราสร้างได้ เล่มที่ 3 เรื่อง สารเสพติด วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาวญาติกา หงษ์ชัยภูมิ
ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา    จ.ชัยภูมิ
มอบหมายงานประจำปี 2561
โดย : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
การรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558
โดย : นายทรงพล เฟื่องฟู
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
แนวทางการพัฒนา
โดย : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
กิจกรรมวันพฤหัสบดีสีขาว
โดย : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (PPR Model) ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2559
โดย : นายชิงชัย ทิพย์มณฑา
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
การบริหารแบบมีส่วนร่วม PPR-Podded Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2560
โดย : นายชิงชัย ทิพย์มณฑา
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
เกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ
โดย : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
บทความวิจัย วารสารกาสะลองคำ
โดย : นางปฏิมา นรภัทรพิมล
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
บทเรียนออนไลน์รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
โดย : นางสาวมัทรี ขนรกุล
ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคม    จ.ตราด
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ
โดย : นางสาวธนัญญา อาจสาลี
ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/263 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th