หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นางสาวชบาไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางสาวชวัลลักษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นายสุรศักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
ดร.วิศิษฏ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางปภานัน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
นางยุวรรณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร    จ.สกลนคร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,135,427 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,384,340 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,764 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,780 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,597,030 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,839 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,265 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,647 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,031,057 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,172 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,278 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,172,068 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,937 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,285 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ระบบสุริยะ
โดย : นางอภิญญา เที่ยงธรรม
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
โดย : นางอภิญญา เที่ยงธรรม
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
แบบทดสอบก่อนเรียน
โดย : นางอภิญญา เที่ยงธรรม
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
โครโมโซม
โดย : นางอภิญญา เที่ยงธรรม
ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา    จ.อุดรธานี
แผนจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่5 หน่วยการเรียนรู้ที่9 เรื่อง ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
โดย : นางสาวเยาวลักษณ์ เพ็ชรหึง
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธมศึกษาปี2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์
โดย : นายณัฐวุฒิ มณีแดง
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
การวิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาวนัดดา เก๊าทอง
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่2 หน่วยที่7 นักคิดสมองใส
โดย : นางสาวสุภาพร มุขพันธ์
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 5 เรื่อง สสารรอบตัวเรา
โดย : นายวิทยา ทวีพงศ์ศักดิ์
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 หน่วยที่4
โดย : นางสาวมารีแย หะยีเมาะลอ
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวมลิวัลย์ ประยูรหาญ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : นางสาวมลิวัลย์ ประยูรหาญ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
ครูผู้สอนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศการประกวด รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม
โดย : ว่าที่ร้อยตรีวัชรศักดิ์ วุฒิวิชญานันต์
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศการประกวดรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
โดย : นางสาวอรทัย เขจรภักดิ์
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศการประกวดรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
โดย : นายณชล ลิ้มภักดี
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
โดย : นายสุริยะ บุญเจือ
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
โดย : นายสุริยะ บุญเจือ
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
โดย : นางชื่นศุกร์ แสงวงกาโร
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.เขต 1 จังหวัดชลบุรี กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนองาน (Presentation) ระดับ ป.4- ป.6
โดย : นางสาวพิณประกาย ไกยะวินิจ
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออก กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนองาน (Presentation) ระดับ ป.4- ป.6
โดย : นางสาวพิณประกาย ไกยะวินิจ
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/317 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th