หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,370 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,789 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,184 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,935 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,604 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,923 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,444 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,881,050 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,926 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,599 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,951 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,584 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,462 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,391 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,266 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดย : นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การใช้สื่อฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ ในการเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัส ว32153
โดย : นางสุภาพร วงษ์ดารา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้เกมบันไดงู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวสมปอง โกซิน
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้เกมบันไดงู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวนพสร อู่แก้ว
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง วิชาการงานอาชีพ 4
โดย : ว่าที่ร้อยตรี วสุรัตน์ วงษ์มิตร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ Power Point เรื่อง Resistor
โดย : นายจักรกริช เภาโพธิ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
โดย : นางสาวชัชชญา จอมคำสิง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
โดย : นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ระดับความมุ่งมั่นในการทำงาน
โดย : นางสุรีย์ เมืองทอง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติท่ารำเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โดยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
โดย : นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การสอนทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นโดยใช้บทเพลงฝึกทักษะปฏิบัติ ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวอุไรวรรณ สุขขา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระตือรือร้นกับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวอุไรวรรณ สุขขา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระตือรือร้นกับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นายธนกฤต แสงอุทัย
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ชุดการสอนอัตราจังหวะดนตรีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
โดย : นายสุวัฒน์ ศรพรม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ชุดการสอนอัตราจังหวะดนตรีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
โดย : นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ ตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 3
โดย : นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนเรื่องสารเสพติดให้โทษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
โดย : นางสาวมัทรี รัตนกรุณา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้สื่อประสมกับการเรียนแบบปกติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวนุร์มุรณี เจ๊ะเต๊ะ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวอัจนา วัฒนานุกูลพงศ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ผลการจัดการเรียนรพลศึกษาแบบรวมมือด้วยเทคนิค STAD ที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตซอล ของนักเรียนมัธยมศกษาตอนต้น
โดย : ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ฉัตรโชคไพศาล
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/455 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th