หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านนายูง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคำหาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าข่า
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงหอม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นางสาววรรณภา ชินดา
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ W.B.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
นางสาวสุพรรษา ชัยรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุภาภรณ์ มุนี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางนวลศรี อมรสินทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
นายบุญส่ง คณาดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,824,986 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,121,275 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,784,728 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,433,580 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,301,209 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,892,704 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,739,061 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,649,433 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,552,231 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,468,037 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,456,463 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,431,648 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,377,531 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,270,319 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,235,220 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 รหัสวิชา ท30223 การใช้ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งแบบฝึกหัด และการบ้านของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
โดย : นายวิโชค สิทธิมงคล
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งแบบฝึกหัด และการบ้านของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
โดย : นางสาวทิพรัตน์ เฮงตระกูล
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้นิทานตามแนวคิดวรรณคดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
โดย : วาสนา แสงบัญดิษฐ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอน
โดย : นางนพรัตน์ คงมาลา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : อรพิณ สุขใจ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐาน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องการร้อยเรียงถ้อยคำ (สำนวน) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
โดย : นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวนิตยา มิตรยง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวปรีดาพร เกตุนคร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
เจตคติในการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
อาหารไทยในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวเมษยน สุขชม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
อาหารไทยในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางนันทกัญ ธนพาพงษ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องชนิดของคำ ใช้ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๖
โดย : นางละออง ล่องแก้ว
ร.ร.บ้านเขากอบ    จ.ตรัง
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โดย : นางละออง ล่องแก้ว
ร.ร.บ้านเขากอบ    จ.ตรัง
การสอนภาษาไทย
โดย : นางสาวเต็มบุญ นิลสุวรรณ
ร.ร.วัดวาลุการาม    จ.ชุมพร
Best Practicesผังความคิด พิชิตฝัน
โดย : นางสุทิศา จารุเดชา
ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง    จ.เพชรบูรณ์
พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาเด่นปี 2560
โดย : นายโกวิท วันศรี
ร.ร.กันทรลักษ์วิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
รางวัล เสมา ปปส. ปี 2559
โดย : นายโกวิท วันศรี
ร.ร.กันทรลักษ์วิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง OBEC WARDS 2017
โดย : นายโกวิท วันศรี
ร.ร.กันทรลักษ์วิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/241 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th