หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบัวใหญ่
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านสำนัก
สพป.ระนอง เขต 1
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนบ้านตระแบกงาม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพุ่ยฮัว
สพป.สุโขทัย เขต 2
นางสาวปทิตตา ปานรัตน์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางสาวไพลิน เชาว์พัฒน์พูนผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
กลุ่ม : ฝ่ายงาน
ร.ร.ทิพรัตน์วิทยาคาร    จ.สงขลา
นางธัญญา พรมยะ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางสาวกัญญาภัค แก้วนวน
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นายจีระศักดิ์ เวียนรอบ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
นางแสงเดือน ธิสงค์
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168    จ.เชียงราย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,116,597 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,378,001 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,014,796 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,589,063 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,564,729 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,527,959 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,400,810 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,313,830 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,301,308 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,251,849 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 1,251,239 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,019,868 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 997,391 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 964,197 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 892,792 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การประดิษฐ์กระเป๋าจากซองกาแฟ
โดย : นางสุจิตราภรณ์ หันไชยเนาว์
ร.ร.บ้านซองแมว    จ.มหาสารคาม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล
ร.ร.วัดหนองตางู    จ.นครสวรรค์
ที่ปรึกษาระดับมัธยมต้น
โดย : นางรตาภัคนัช กุลตัณฑ์
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
บริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียน
โดย : นางรตาภัคนัช กุลตัณฑ์
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
รับการอบรม เพิ่มพูลความรู้ กลุ่มการงานอาชีพ การบริหารงานกิจการนักเรียน
โดย : นางรตาภัคนัช กุลตัณฑ์
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้ประเมินของสำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ)
โดย : นางรตาภัคนัช กุลตัณฑ์
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลหนึ่งแสนครูดี จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โดย : นายสมชาย ชิดชมศรีจันทรา
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการดำเนินงาน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลาง จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย : นายสมชาย ชิดชมศรีจันทรา
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการเวทีวิชาการ จัดโดย สพท. กทม.1
โดย : นายสมชาย ชิดชมศรีจันทรา
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชยการผลิตสื่อการสอน e-Learning จาก สำนักงานการศึกษาเอกชน
โดย : นางสาวพิมชนก กมล
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
หนึ่งแสนครูดี
โดย : นายณัณณณณ วรรณทวี
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
การผลิตสื่อการสอน บน android รางวัลชมเชย
โดย : นางสาวอนัญญา กสิกรรม
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 2554 - 2559
โดย : นายวรเดช สิงห์โท
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
หนึ่งแสนครูดี พ.ศ. 2555
โดย : นางสาวพเยีย บุษบงก์
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ขั้นที่ 5 (เบญจมดิเรกคุณากรณ์) พ.ศ. 2558
โดย : นางสมศิริ แตงฉาย
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
หนึ่งแสนครูดี พ.ศ. 2555
โดย : นางสมศิริ แตงฉาย
ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชา ว31201 ฟิสิกส์ 1
โดย : นางสาววิชุกรณ์ ทองมา
ร.ร.น้ำเกลี้ยงวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
การอนุรักษ์นาฎศิลป์ไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย : นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
การอ่านออกเสียงสระภาษาอังกฤษเบื้องต้น
โดย : นางวรรณดี แก้วหนูนวล
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (Introduce yourself )
โดย : นางจุฑานาถ สุทธิสวาท
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/180 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th