หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนหวายคำวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 0
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแนะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 26
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดงจันทน์
สพป.สุโขทัย เขต 2
นางเกวรี ไชยรา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.วัดสุทธิสะอาด    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมิ่งขวัญ สุดประโคน
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวจารวี ศรีพรหม
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวณัฐวรา โหระ
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง (ครูอาสา)
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยศรีรัมย์
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นายภาสกร แพนกุดเรือ
ตำหแน่ง : พนักงานจ้าง
กลุ่ม : พนังงานจ้าง
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,656,503 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,072,178 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,849,874 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,422,741 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,319,621 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,259,571 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,223,853 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,178,459 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,178,041 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,019,978 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 902,482 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 828,961 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 808,577 ครั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เข้าชม 777,501 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 774,259 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือประกอบการเรียนการสอน เรื่อง “ทัศนธาตุกับงานศิลปะ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นายประสาท เสรี
ร.ร.คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)    จ.กรุงเทพมหานคร
แบบฝึกการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด ป.3
โดย : นางลำภู จอมอาจ
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
โดย : นางพชรมน ศิลาชัย
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม และการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
โดย : นางศรวณีย์ ลาเต
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณโจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นางสาวกรรณิกา หอมดวงศรี
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด วิชาชีววิทยา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผังมโนภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแย้ม
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาววิลาสิณี ศรียะลา
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนซ่อมเสริม เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โดย : นางศตนันท์ จันทร
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารในเรื่องการส่งงาน / การบ้าน
โดย : นางอมรวรรรณ ศรีนา
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง มือซ้ายช่วยได้ นับมือได้มุม การแก้ปัญหาทักษะการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นางสาวเมษยา สารภาพ
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นางจำเนียร บุญมั่น
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
โดย : นางสาวณาตยา ศรีเสริม
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางภัสนันท์ เขียวอ่อน
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานของภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวคณิดตา โพธิพันธ์
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเขื่องช้างวิทยาคารในเรื่องการส่งงาน / การบ้าน
โดย : นางวีรญาณ์ รุ่งเรือง
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
โดย : นางสาวณาตยา ศรีเสริม
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้อักษรจีนโดยการเรียนรู้ส่วนประกอบของอักษรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
โดย : นางสาวสุรีภรณ์ อารีย์
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การบูรณาการวิชาภาษาไทยกับวิชาวิทยาสาสตร์ด้วยวิธีการคัดเขียนก่อนเรียนวิทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นางณัจฉรียา ทำทอง
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
การวิขัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารโดยกิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
โดย : นายวีรชน แก้วบุตรา
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โดย : นางชณุตพร ทัดเทียม
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/157 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th