หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านนายูง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคำหาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าข่า
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงหอม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นางสาววรรณภา ชินดา
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านนาหว้าเหนือ    จ.อุบลราชธานี
นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ W.B.
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ 2
กลุ่ม : คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง    จ.สกลนคร
นางสาวสุพรรษา ชัยรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุภาภรณ์ มุนี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอายเลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางนวลศรี อมรสินทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
นายบุญส่ง คณาดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านป่าข่า    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 4,824,984 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,121,275 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,784,723 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,433,580 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,301,209 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,892,693 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,739,060 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,649,432 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,552,229 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,468,037 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,456,463 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,431,635 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,377,531 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,270,319 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,235,219 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวอุ่นเรือน ธิวรรณ
ร.ร.บ้านสิริขุนหาญ    จ.ศรีสะเกษ
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เรียนรู้กฎหมายไทย จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)    จ.ชุมพร
การฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สถานการณ์
โดย : นางสาวเยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม    จ.ลพบุรี
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
โดย : นางสาวเยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม    จ.ลพบุรี
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความปลอดภัยในชีวิต โดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายธนกฤต แสนดี
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา ของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสุอรรญา เวรุริยะ
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเงิน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
โดย : นางณัฏฐิยาน์ วรรณตุง
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
รับรางวัล "100 ปี ครูดีศรีเอกชน" ระดับทอง จาก กระทรวงศึกษธิการ ปีการศึกษา 2560
โดย : นางดาราศรี สุทธิพันธ์
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่มที่ 1 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
โดย : นางสาวกาญจนรักษ์ หาเคน
ร.ร.แก้งเหนือพิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์
โดย : นางสาวกาญจนา เพชรพันธ์
ร.ร.แก้งเหนือพิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
ชุดการสอนดนตรีสากล เล่มที่ 4 : การดีดกีตาร์ หน่วย : รู้จักกีตาร์
โดย : นายเดชชาติ จันทราภรณ์
ร.ร.แก้งเหนือพิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม
โดย : นางจารุณี การะปักษ์
ร.ร.แก้งเหนือพิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โดย : นางสุมาลี คุณสารวนิช
ร.ร.เทศบาล๑(สถาวร)    จ.ชลบุรี
THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL ON TASK-BASED AND PROJECT-BASED IN BASIC OF COMPUTER GRAPHIC SUBJECT TO GRAPHIC PROJECT ABILITY OF STUDENTS MATTHAYOMSUKSA 1
โดย : นางสาวณัฐวรา ศรีเพชร
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับโครงงาน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาโครงงานกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
โดย : นางสาวณัฐวรา ศรีเพชร
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
THE DEVELOPMENT OF E-LEARNING BY USING INQUIRY BASED LEARNING INFORMATION TECHNOLOGY IN DAILY LIFE TO AVIDITY FOR LEARNING CHARACTERISTIC OF MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS
โดย : นางสาวณัฐวรา ศรีเพชร
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและสารสนเทศในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวณัฐวรา ศรีเพชร
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
บทเรียนสำเร็จรูป ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค เรื่อง คำวิเศษณ์ล้ำเลิศ
โดย : นางศศิธร ผาหยาด
ร.ร.แก้งเหนือพิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากใบตอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นางสาวอรกาญจน์ ฉีดเสน
ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี    จ.นครศรีธรรมราช
รองผู้อำนวยการดีเด่น สมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
โดย : นายยุทธนา แก้วรักษ์
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/241 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th