หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางไซณี บินอาลี
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,159 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,639 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,771,978 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,893 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,579 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,892 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,295 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,880,614 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,793 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,441 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,902 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,491 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,334 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,307 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,132 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ผลการจัดการเรียนรพลศึกษาแบบรวมมือด้วยเทคนิค STAD ที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตซอล ของนักเรียนมัธยมศกษาตอนต้น
โดย : นายศิวนันท์ อธิจันทรรัตน์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
โดย : นางสาวพัชราภรณ์ เกษรศิริ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ภาคเรียนที่ 2
โดย : นายสุริยนต์ มหาราช
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ผลการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการวิ่งระยะสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย : นายธานินทร รอดเกตุกูล
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผดชอบของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ปีการศึกษา 2563
โดย : นางวนิดา พูนวัน
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะการใช้นวอาวุธ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 – 4/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวพิชญกัญญา อธิพวงมาลัย
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การประยุกต์ใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส32104 และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสายใจ ฉิมพาลี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางปณิธาน แว่นสุข
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ศึกษาพฤติกรรมบางอย่างเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีปีการศึกษา 2563
โดย : นายยุทธนา ชุดทองม้วน
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ในเรื่องการไม่ส่งงานหรือการบ้าน
โดย : นายมณฑล โหระโช
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีในเรื่องการไม่ส่งงานหรือการบ้าน
โดย : นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์ุ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีในเรื่องการไม่ส่งงานหรือการบ้าน
โดย : นายชัชภูมิ กมลรักษ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
บทบาทของครูสังคมศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายวรพงษ์ อ่อนนา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
บทบาทของครูสังคมศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายวสันต์ งามแสง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
บทบาทของครูสังคมศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สงครามโลก ครั้งที่ 1-2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning)
โดย : นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายวิชาหน้าที่พลเมือง 4
โดย : นางวิไล ขาวสระ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบโมเดลซิปปา กับการสอนแบบปกติ
โดย : นางสาวกัญญาณัฐวรินทร์ มั่นจิตร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีการสอบย่อย ทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/7 และ 6/8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางใจทิพย์ บุญเรือง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางไตรรัตน์ โชติพงษ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/455 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th