หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
สพป.ปัตตานี เขต 15
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๔
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนทราย
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางจิรา ยิ้มแจ้ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
นางสาวจินดา พงษ์ประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
นางสาวปวีณา ชูจิตร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)    จ.นครสวรรค์
นางสาวธัญยธรณ์ โชติอภิวสุรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)    จ.นครสวรรค์
นางสาวชนาภ้ทร เพ็งปั้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)    จ.นครสวรรค์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,555,458 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,587,955 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,114,123 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,664,757 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,595,367 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,490,594 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,195,474 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,978,481 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,828,950 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,763,172 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,675,576 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,665,432 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,635,512 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,564,928 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,552,033 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ปฏิทินส่งงาน
โดย : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
กิจกรรมหน้าเสาธง
โดย : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
9 กิจกรรมสำคัญ ทุกชั้นต้องปฏิบัติ
โดย : นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์    จ.กำแพงเพชร
แบบฝึกทักษะที่ 1
โดย : นางสาวณัฐชมน สุขษาเกษ
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย    จ.เชียงใหม่
บทคัดย่อ
โดย : นางสาวณัฐชมน สุขษาเกษ
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย    จ.เชียงใหม่
แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี IPST-MicroBOX
โดย : นางศุภวรรณ ศรีประทุม
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์    จ.ราชบุรี
แบบฝึกทักษะคณิตรศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้น ม.3
โดย : นายวันชัย พละราด
ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคม    จ.ตราด
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้น ม.3
โดย : นายวันชัย พละราด
ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคม    จ.ตราด
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
โดย : นายศักรินทร์ บุญช่วย
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของภาษา รายวิชาหลักภาษาน่ารู้
โดย : นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)    จ.ตราด
นวัตกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง22202 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวสุมณฑา มุกดา
ร.ร.เกาะสิเหร่    จ.ภูเก็ต
บทเรียนออนไลน์ รายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายเสฏฐพงษ์ สุดชี
ร.ร.ปากพูน    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558
โดย : นางปฏิมา นรภัทรพิมล
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวณิชาภา ม่วงศรีสุข
ร.ร.บางคูลัด    จ.นนทบุรี
บทความวิจัยวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดย : นางปฏิมา นรภัทรพิมล
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง

โดย : นางสิริลักขณ์ หลงขาว
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    จ.ตรัง
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนระโนดวิทยา
โดย : ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราวรรณ หนูฤทธิ์
ร.ร.ระโนดวิทยา    จ.สงขลา
แตงกวาตะลุยอวกาศ ตอนเอกภพ"> แตงกวาตะลุยอวกาศ ตอนเอกภพ">แตงกวาตะลุยอวกาศ ตอนเอกภพ
โดย : นางกุลนันท์ เปล่งความดี
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์    จ.ราชบุรี
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย : นางทรรศนีย์ วรรณตรง
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมคูปอง 10,000 บาท ปี 2560
โดย : ครูศจีลักษณ์ พงศ์สุภา
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/263 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th