หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 4
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางวารุณี คงสีไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นปฐมวัย
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
นางสาววิไลวรรณ สรีประสงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวอภิญญา น้อยแพง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายวรพงษ์ วรรณราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายคมกฤษ ศรีโชติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวมะยุรี สุวรรณโก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,933,269 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,294,548 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,938,162 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,527,198 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,518,015 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,491,281 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,351,149 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,286,445 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,261,740 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,179,900 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 987,336 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 902,606 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 879,239 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 871,620 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 860,493 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน “คณิตศาสตร์” ในกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2540
โดย : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
โดย : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะต่อหน้าพระสงค์เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน 2538
โดย : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ เทศบาลนครนครสวรรค์ 14-15 มิถุนายน 2560
โดย : นางปราณี จันดำ
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร โครงการผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2537
โดย : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 การสร้างภาพด้วยเทคนิคผสม ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัด วันที่ 5 เดือนธันวาคม 2537
โดย : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
Certificate of Completion : Teaching Vocabulary and Pronounciation
โดย : นางวัชราภรณ์ วิทยารักษ์
ร.ร.หนองกรดพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุในชีวิตประจ าวัน โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
โดย : นางภฤดา เอื้องสัจจะ
ร.ร.เทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดย : นางมณีวรรณ เหมือนนาค
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
รางวัลเสมา ป.ป.ส.ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา2558
โดย : นางพวงพยอม เจียมภูเขียว
ร.ร.ภูมิวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ง20201 การโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
สาระการลูกเสือ
โดย : นายสมพร มะเกิ๋น
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย

โดย : นายสมพร มะเกิ๋น
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย

โดย : นายสมพร มะเกิ๋น
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย

โดย : นายสมพร มะเกิ๋น
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ภาพประเภทซอฟแวร์ประยุกต์
โดย : นายเสกสรรค์ วะลัยใจ
ร.ร.วัดพิชัย    จ.กรุงเทพมหานคร
ภาพวิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โดย : นายเสกสรรค์ วะลัยใจ
ร.ร.วัดพิชัย    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย : นายอรรถพงศ์ ใจดี
ร.ร.วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)    จ.แพร่
ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2558
โดย : นายนิวัติ กลับกลาย
ร.ร.ท่าข้ามวิทยาคาร    จ.ปัตตานี
รายงานผลการใช้ชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางกนกภรณ์ ดาบพิมพ์ศรี
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/171 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th