หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,033 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,770,879 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,859,616 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,023 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,438 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,014,949 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,961,390 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,940,471 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,900,673 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,715,670 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,597,856 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,152,675 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,990,457 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,732,660 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,090 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน นางสาวนิภาพร แสงทวี ปี พ.ศ. 2563
โดย : นางสาวนิภาพร แสงทวี
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
SAR 2563
โดย : โชติ วิชัยชาญสกุล
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
โดย : นางสร้อยสังวาลย์ คำเกลี้ยง
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะและชนิดของหินแร่ จากการเรียน ตัวอย่าง หินแร่ในห้องเรียนและการศึกษาตัวอย่างหินแร่จากแหล่งเรียนรู้ในรายวิชา เคมี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /1โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
โดย : นางลมัย สุขจิตร
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องการ เคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไทล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
โดย : นางเสาวรัตน์ วงค์พล
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
ผลงานของนายพรนิวัฒน์ สังขโชติ ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
โดย : นายพรนิวัฒน์ สังขโชติ
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนายพรนิวัฒน์ สังขโชติ ระดับภาค หรือเทียบเท่า
โดย : นายพรนิวัฒน์ สังขโชติ
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนายพรนิวัฒน์ สังขโชติ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
โดย : นายพรนิวัฒน์ สังขโชติ
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
โดย : นายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน ระดับภาค หรือเทียบเท่า
โดย : นายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
โดย : นายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า
โดย : นายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนายพรนิวัฒน์ สังขโชติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า
โดย : นายพรนิวัฒน์ สังขโชติ
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนายยศนนท์ อักษรนำ ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
โดย : นายยศนนท์ อักษรนำ
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนายยศนนท์ อักษรนำ ระดับภาค หรือเทียบเท่า
โดย : นายยศนนท์ อักษรนำ
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนายยศนนท์ อักษรนำ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
โดย : นายยศนนท์ อักษรนำ
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนายยศนนท์ อักษรนำ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า
โดย : นายยศนนท์ อักษรนำ
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
โดย : นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ ระดับภาค หรือเทียบเท่า
โดย : นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
โดย : นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/448 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th