หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 0
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดนางเล่ว
สพป.อ่างทอง เขต 1
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านตรมไพร
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายสรรเสริญ เมืองวงษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นายสมคิด ศรีจำปา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางภัสร์นลิน จรัสถาวรพงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวเบญญทิพย์ อินทร์งาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
นางอัญชลี โพธารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศรีสุขวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 12,134,588 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,383,847 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,019,671 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,694,353 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,596,956 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,596,694 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,056,079 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,049,481 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,030,566 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,748,017 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,472,133 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,171,638 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,133,856 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 2,121,241 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10-12
โดย : นายอาคม สุขะบุญพันธ์
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 หน่วยที่7 สมการ
โดย : นางสาวนูรีน นุกูล
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่6 บทที่ 9-11
โดย : นางทิพยรัตน์ เอี่ยมสกุล
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่4 บทที่9-11
โดย : นางทิพยรัตน์ เอี่ยมสกุล
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดการเรียนรู้;วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่5
โดย : นางสาวกาญจนา อนันตวรพจน์
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
ภาพตกแต่งห้องเรียน
โดย : นางสาววชิราภรณ์ ศรีวีรพงศ์
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนแบบ CESE Model เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางยุพา คงวงค์
ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)    จ.ภูเก็ต
การพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางยุพา คงวงค์
ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)    จ.ภูเก็ต
ทารกน้อยสู่วัยผู้ใหญ่
โดย : นางสาวมลิวัลย์ ประยูรหาญ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
การเกิดฤดูกาล
โดย : นางสาวมลิวัลย์ ประยูรหาญ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
ชนิดของคำในภาษาไทย (คำสรรพนาม)
โดย : นายสุทธิชัย ใจคุ้มเก่า
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
ชนิดของคำในภาษาไทย (คำนาม)
โดย : นายสุทธิชัย ใจคุ้มเก่า
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
ชนิดของคำในภาษาไทย (คำกริยา)
โดย : นายสุทธิชัย ใจคุ้มเก่า
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
สัตว์โลกน่ารัก
โดย : นางสาวสุดารัตน์ แสงหิรัญ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
การนับเลข 1-10 ภาษาจีน
โดย : นางสาวสุดารัตน์ แสงหิรัญ
ร.ร.คลองบ้านพร้าว    จ.ปทุมธานี
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3-5
โดย : นางสาวฮาบีบ๊ะ เจ๊ะแมง
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 หน่วยการเรียนรู้ที่4
โดย : นางสาวกาญจนา อนันตวรพจน์
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์งานวิจัยระดับชาติ ระดับดีเด่น
โดย : นางแสงมณี อยู่พุก
ร.ร.ทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง)    จ.มุกดาหาร
แผนการสอนวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่5-7
โดย : นางสาวขวัญนภา เพชรวารี
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีฯ
โดย : นางสาวกนกเพ็ญ งามขำ
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/317 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th