หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
ครูกมลชนก พรชัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูสุภาพรรณ วรรณสอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูกมลรัตน์ อามาดสมบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูอุไรพร พึ่งพิงพัก
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี

ตำหแน่ง : ครูต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ขามป้อมพิทยาคม    จ.มหาสารคาม
นายสมัย ปักกะโส
ตำหแน่ง : ภารโรง
กลุ่ม : กลุ่มสนับสุนการสอน
ร.ร.ขามป้อมพิทยาคม    จ.มหาสารคาม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,351,095 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,292,895 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,945,141 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,530,626 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,438,104 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,034,745 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,865,533 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,698,148 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,684,667 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,574,902 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,547,906 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,525,404 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,501,191 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,440,616 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,408,650 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
-การอบรมการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ณ สถาบันราฃภัฎิบูลสงคราม ปี 2538
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปี2539
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
อบรมการใช้เครื่องมือทางเคมี ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม. นเรศวร ปี2541
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
อบรมวทร.5 ณ สถาบันราชภัฎสงขลา ปี 2537
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
สัมมนาวิชาการทางด้านเคมี ณ สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ศึกษาดูงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรืในโรงเรียนครั้งที่ 10 (วทร.10) ประจำปี 2543
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ร่วมงานอบรมเยาวชนส่งเสริมใมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแก่เยาวชน จัดโดย ม.นเรศวร ร่วมกับองค์การเอกชนด้านวิทยาศาสตรืสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ประชุมปฎิบัติการติดตามผลวิทยากรแกนนำเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ ซึ่งจัดโดย สสวท. ปี 2543
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ปฎิบัติหน้าที่เป็นบรรณาธิการกิจในการจัดทำหนังสือเรียนวิชาเคมีให้แก่ สสวท.
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ประชุมปฏิบัติการการจัดทำบทวิดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอนในปี 2540
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ได้รับทุนวิจัยและพัฒนาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20,000บาท ในปี 2543
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
วิทยากรแกนนำเคมีให้แก่นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2544
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
วิทยกรแกนนำครูเคมีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
รางวัลครูแกนนำและครูต้นแบบประจำปี 2544
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
รางวัลคุรุสสภาดีเด่นด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2543
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
รายงานประวัติและผลงานเพื่อขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
รายงานการสร้างและพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว 40224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : ครูสมนึก เกิดเนตร
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมเดสก์ทอปออเทอร์ (Desktop Author)
โดย : นางสาวธัญญธร พงษ์ประวัติ
ร.ร.อัมพวันวิทยาลัย    จ.สมุทรสงคราม
-หนึ่งแสนครูดี
โดย : ครูนิทัศน์ คำทา
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
-ครูในฝันของชุมชน
โดย : ครูนิทัศน์ คำทา
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/253 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th