หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,214 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,692 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,048 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,898 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,586 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,897 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,333 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,880,798 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,840 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,491 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,916 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,515 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,375 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,344 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,180 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางธัญญรัตน์ เกษอินทร์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ผลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการออมเงินของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โดย : นางวันเพ็ญ สงวนสุข
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 รายวิชาประวัติศาสตร์
โดย : นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาแรงจูงใจในการส่งงานวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 โดยใช้การเสริมแรงทางบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 เรื่อง พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ
โดย : นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 เรื่อง พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ
โดย : นาย ชาญเดช เรืองศรี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 เรื่อง พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ
โดย : นายพงพัฒน์ มีแก้ว
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวกมลชนก สมจิตต์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวปรารถนา ดาราย
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดพัฒนาการสอน เรื่อง ภาคตัดกรวย
โดย : นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดพัฒนาการสอน เรื่อง ภาคตัดกรวย
โดย : นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดพัฒนาการสอน เรื่อง ภาคตัดกรวย
โดย : นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โดย : นายปฏิพัทธ์ ต่อคุ้ม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โดย : นางสาวจันธิมา คูณวัฒน์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลโดยชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวกนกอร ชาหอม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การแก้ปัญหาในชั้นเรียนโดยการสอนแบบรวมแรงร่วมใจ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม
โดย : นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหา การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหา การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นายพุทธิพงษ์ คำจันทร์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ(2) โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โดย : นางสาวธมนวรรณ สุคนธ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/455 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th