หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายพิเชฎ พรมพิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์    จ.สมุทรสงคราม
นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายธนพล หอมจันทึก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.ประภัสสร ภาพกระโทก
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.พรพิมล ยอดสังวาลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,061,939 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,327,793 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,938,867 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,292,081 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,197,246 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,061,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,952,544 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,763,269 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,720,704 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,481,332 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,390,333 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,188,608 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,988,295 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,956,992 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2560
โดย : นางสาวมนัสชนก รัตนตรัยวงศ์
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2560
โดย : นางเทียรทอง ผาบุญมา
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2560
โดย : นางสาวกนกวรรณ อาจหาญ
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2560
โดย : นางแวววาว เซซ่ง
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2560
โดย : นางช่อประยงค์ ป้องศรี
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
บทความหลักสูตรท้องถิ่น : การสร้างจิตสานึกรักบ้านเกิด
โดย : นายอรรถพล พลวัฒน์
ร.ร.ลำทับประชานุเคราะห์    จ.กระบี่
ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น
โดย : นายปริญญา เกษมสุข
ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562
โดย : นางสาวรัตนา หงษ์จำนงค์
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562
โดย : นายธันยา บัวผิน
ร.ร.วีรธาดา    จ.หนองคาย
KRUIT-SCIENCE
โดย : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์
โดย : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา กระบี่กระบอง ม.1
โดย : ว่าที่ ร.ต.ทิคัมพร อินทปัญญา
ร.ร.สระแก้ว    จ.สระแก้ว
รางวัลครูแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2559
โดย : นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ร.ร.เทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
โดย : นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ร.ร.เทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร ปีการศึกษา 2560
โดย : นายอัฐฐาปกรณ์ ศิริกุล
ร.ร.วัดทรัพย์สโมสร    จ.กรุงเทพมหานคร
ปี 2561 ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
โดย : นางเมตตา กันใจวิน
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
ปี 2561 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3
โดย : นายพิศนุ เชตะวัน
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
ปี 2561 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
โดย : นางสาวมีนตา จันทร์เพ็ง
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
ปี 2561 ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินรอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : นางสาวทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
ปี 2561 ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : นางสาวทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์
ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา    จ.นครปฐม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/278 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th