หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,276 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,726 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,103 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,913 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,598 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,910 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,375 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,880,966 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,874 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,533 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,930 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,552 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,404 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,359 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,208 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การสอนซ่อมเสริม เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การสอนซ่อมเสริม เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การสอนซ่อมเสริม เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวนันทวัน คุ้มทอง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกการอ่านในรายวิชาภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
โดย : นางสาววีนัส มีทรัพย์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาชุดฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
โดย : นางสาวปวริสา เวียงอินทร์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/10
โดย : นายวิโชค สิทธิมงคล
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสภูมิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6
โดย : วาสนา แสงบัญดิษฐ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการอ่านวรรณคดีไทยอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องโคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน โดยใช้เทคนิค SQ3R ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลการแก้ไขปัญหาการเขียนเรียงความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
โดย : นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
โดย : นางสาวนิตยา มิตรยง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
โดย : นางสาวปรีดาพร เกตุนคร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการอ่านทำนองเสนาะ โดยใช้บทอาขยานบทหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
โดย : นายชยณัฐ เขียวขจร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำ “กะ กระ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวเมษยา สุขชม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
นวัตกรรม..สร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
โดย : ว่าที่ร.ต.หญิงสุอรรัตน์ พรายแก้ว
ร.ร.บ้านทับใต้    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นวัตกรรม..สร้างสรรคนดี ด้านการเรียนกาสอน ตามหลักโมเดล THAPTAI
โดย : ว่าที่ร.ต.หญิงสุอรรัตน์ พรายแก้ว
ร.ร.บ้านทับใต้    จ.ประจวบคีรีขันธ์
เรียนรูู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม / ปฏิบัติจริง
โดย : นายยุทธพร พรเพชร
ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม    จ.นครพนม
เรียนรูู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม / ปฏิบัติจริง
โดย : นายยุทธพร พรเพชร
ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม    จ.นครพนม
เรียนรูู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม / ปฏิบัติจริง
โดย : นายยุทธพร พรเพชร
ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/455 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th