หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านจารพัต
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนอุดมวิทยากร
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาววิภาณี เทียมจันทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วังแขมวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสาวอารดา สายทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายวีระชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายรณวรรชน์ ทรัพย์ประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
นายอาทร สกุลมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นายชัชวาล กันเพชร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,840,519 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,807,983 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,298,647 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,798,130 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,747,926 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,662,210 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,311,701 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,095,726 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,945,486 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,916,698 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,858,764 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,817,846 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,808,794 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,716,344 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,626,063 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดย : นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดย : นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดย : นางเพียงใจ สีโสม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ศึกษารายกรณี: กรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมขี้อาย ไม่กล้าแสดงออกและหาแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือ
โดย : นางสาวหิรัญญา กุลบุตร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางใจทิพย์ บุญเรือง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ Power Point เรื่อง Resistor ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
โดย : นายจักรกริช เภาโพธิ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี)
โดย : นางสาวชัชชญา จอมคำสิง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดย : นายธวัชชัย วอนศรี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี5 รหัส ง 33101
โดย : นางสาวสมปอง โกซิน
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี5 รหัส ง 33101
โดย : นางสุภาพร วงษ์ดารา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี5 รหัส ง 33101
โดย : นางสาวอภิญญา ยินดียม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
โดย : นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวนพสร อู่แก้ว
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การคุยกันในชั้นเรียน
โดย : นายพูลศักดิ์ ยืนยง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณีเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
โดย : นางสุรีย์ เมืองทอง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพโดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดย : นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
ร.ร.คลองเมืองพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางพจณีย์ หลิมไทยงาม
ร.ร.วัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม
แบบรายงานผลงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สอน
โดย : นายสุนทร จอมพรรษา
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ชุดฝึกทักษาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด
โดย : นางสาวสุทธิมา ดีบุปผา
ร.ร.แก้งเหนือพิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/278 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th