หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,572 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,700 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,461 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,725 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,365 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,566,992 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,445,653 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,415,855 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,324,987 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,701 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,012,930 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,350 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,658 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,554 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการสอนเรื่องสิ่งมีชีวิต
โดย : นางสาวปุญญาภา ดวงนิล
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษป1
โดย : นางสาวนุชจรี ศรีสมบัติ
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวนันท์นภัส พงศ์ศรีโรจน์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบปลายภาคเรียน รายวิชาภาษาไทย ป.๒
โดย : นางสาววารี ภูมิโคกรัตน์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวสุวิมล ประโพธิ์ศรี
ร.ร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมตามแนวคิดการเรียน แบบร่วมมือ รายวิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่อง การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
โดย : นางสาวอัมรินทร์ เกื้อหนุน
ร.ร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-6
โดย : นางสาวมณีรัตน์ ปลูกไม้ดี
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-6
โดย : นางสาววิชชุตา วิจิตรนาวี
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6
โดย : นายปิยพงษ์ แสงศรี
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6
โดย : นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เซปักตะกร้อ) โดยใช้แบบฝึก ทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายทินกร สายสุนทร
ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)    จ.นครราชสีมา
วิจัย เรื่อง“การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ”
โดย : นางสาวทองเพียร เตยหอม
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
วิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎี LCPLI สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5”
โดย : นางสาวทองเพียร เตยหอม
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
การจัดการเรียนการสอนแบบทษฎีการเชื่อมโยง การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
โดย : นายไพรวัลย์ เขตจำนันท์
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
เผยแพร่บทความ การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชานาฏศิลป์
โดย : นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
การพัฒนาทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์โดยการประยุกต์ใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์
โดย : นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
งานวิจัยในชั้นเรียน การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่ส่งงานโดยแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
โดย : นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ เรื่องนาฏยศัพท์เบื้องต้นของนักเรียนชั้น ป.5 ก่อนและหลังการสอนโดยใช้ชุดการการสอนสำหรับครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โดย : นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย โดยใช้วิธีการสอนแบบเรียนปนเล่น
โดย : นางสาวศิริวรรณ ภูมิ
ร.ร.อบจ. เมืองภูเก็ต    จ.ภูเก็ต
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
โดย : นางทิชากร สำราญชลารักษ์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/269 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th