หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,112 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,771,003 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,859,718 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,041 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,479 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,014,966 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,961,546 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,940,566 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,900,739 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,715,736 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,597,882 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,152,778 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,990,528 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,732,712 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,129 ครั้ง





รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานของนางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม ระดับภาค หรือเทียบเท่า
โดย : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
โดย : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า
โดย : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนางสาวอาทิตติยา คำแก้ว ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
โดย : นางสาวอาทิตติยา คำแก้ว
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนางสาวอาทิตติยา คำแก้ว ระดับภาค หรือเทียบเท่า
โดย : นางสาวอาทิตติยา คำแก้ว
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนางสาวอาทิตติยา คำแก้ว ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
โดย : นางสาวอาทิตติยา คำแก้ว
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนางสาวอาทิตติยา คำแก้ว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า
โดย : นางสาวอาทิตติยา คำแก้ว
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนางอารมณ์ แก้วเซ่ง ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
โดย : นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนางอารมณ์ แก้วเซ่ง ระดับภาค หรือเทียบเท่า
โดย : นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนางอารมณ์ แก้วเซ่ง ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
โดย : นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนางอารมณ์ แก้วเซ่ง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า
โดย : นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนายสาธิต ด้วงนุ้ย ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
โดย : นายสาธิต ด้วงนุ้ย
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนายสาธิต ด้วงนุ้ย ระดับภาค หรือเทียบเท่า
โดย : นายสาธิต ด้วงนุ้ย
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนายสาธิต ด้วงนุ้ย ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
โดย : นายสาธิต ด้วงนุ้ย
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานของนายสาธิต ด้วงนุ้ย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า
โดย : นายสาธิต ด้วงนุ้ย
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
โดย : นายรวิชญ์ อานไมล์
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออไทยเพลงลาวจ้อยโดยใช้ชุดฝึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
โดย : นายจุลศักดิ์ ทุหา
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
การศึกษาการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
โดย : นายพูนทรัพย์ ทองมาก
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
โดย : นายสุรสิทธิ์ เสาทอง
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 3 เรื่อง การขับถ่ายของสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน (Tasks – Based Learning) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย : ว่าที่ ร.ท.อุดม บริสุทธิ์
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/448 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th