หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนวีรธาดา
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.บึงกาฬ เขต 0
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านสีเสียด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นายนันทกร หนูดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม    จ.กรุงเทพมหานคร
น.ส.ชุติกาญจน์ เต็มกันทา
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
น.ส.นริสา ผลวารินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนภาษาจีน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
นายภูมินทร์ สุวรรณลัย
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เคนเน็ตแม็คเคนซี    จ.ลำปาง
นางสาวทิพวรรณ เทพวงศ์
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
นางสาวปาลญา อุดมมั่นถาวร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี    จ.ชลบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 7,807,067 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,798,327 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,277,836 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,796,644 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,741,563 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,656,314 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,305,689 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,088,677 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,937,537 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,894,578 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 1,853,883 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,813,652 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,798,018 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,711,070 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,621,352 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดย : นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดย : นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดย : นางเพียงใจ สีโสม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ศึกษารายกรณี: กรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมขี้อาย ไม่กล้าแสดงออกและหาแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือ
โดย : นางสาวหิรัญญา กุลบุตร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางใจทิพย์ บุญเรือง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ Power Point เรื่อง Resistor ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
โดย : นายจักรกริช เภาโพธิ์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี)
โดย : นางสาวชัชชญา จอมคำสิง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดย : นายธวัชชัย วอนศรี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี5 รหัส ง 33101
โดย : นางสาวสมปอง โกซิน
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี5 รหัส ง 33101
โดย : นางสุภาพร วงษ์ดารา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี5 รหัส ง 33101
โดย : นางสาวอภิญญา ยินดียม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
โดย : นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาวนพสร อู่แก้ว
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การคุยกันในชั้นเรียน
โดย : นายพูลศักดิ์ ยืนยง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณีเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
โดย : นางสุรีย์ เมืองทอง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพโดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โดย : นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
ร.ร.คลองเมืองพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางพจณีย์ หลิมไทยงาม
ร.ร.วัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม
แบบรายงานผลงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สอน
โดย : นายสุนทร จอมพรรษา
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ชุดฝึกทักษาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด
โดย : นางสาวสุทธิมา ดีบุปผา
ร.ร.แก้งเหนือพิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
สายเดินรถ
โดย : นายทรงศักดิ์ พรมกัณฑ์
ร.ร.การกุศลวัดสมสะอาด    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/278 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th