หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางบุญยิ่ง พรมจารีย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางอารยา จอดนอก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเบญจมาศ ฟูวิโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน อนุบาล 1-3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นางช่อเพ็ชร ปลื้มใจ
ตำหแน่ง : นักการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม    จ.ลพบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,139,399 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,510,014 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,069,086 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,894 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,537,564 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,422,381 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,157,083 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,945,134 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,791,681 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,745,503 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,626,712 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,612,996 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,549,725 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,539,269 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,494,703 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานการใช้และการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด ครบเครื่องคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางนิสา พันธุ์เสือ
ร.ร.เพรักษมาตาวิทยา    จ.ระยอง
บทคัดย่อรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว33204 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
โดย : นางสุรีพร ชิตมณี
ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา    จ.สงขลา
การจัดการเรียนรู้เทคนิคผังกราฟิก
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
การสอนด้วยรูปแบบซิปปา
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
การเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
การจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับผังมโนทัศน์
โดย : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดตามรอยพุทธะ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5
โดย : ดร.วลัยรัตน์ ยิ่งดำนุ่น
ร.ร.บางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"    จ.กรุงเทพมหานคร
ใบงาน เรื่อง ผังงาน (โครงสร้างแบบทำซ้ำ)
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
ใบงาน เรื่อง ผังงาน (โครงสร้างแบบทางเลือก)
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
ใบงาน เรื่องผังงาน (โครงสร้างแบบลำดับ)
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3กิจกรรมหลัก เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
โดย : นางสุทิรา รักธรรม
ร.ร.เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)    จ.สมุทรสาคร
พ.ศ. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 5
โดย : ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
ร.ร.บางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"    จ.กรุงเทพมหานคร
2560 : รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
โดย : นายเอี่ยมสกุล หมุนลี
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
2560 : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
โดย : นายเอี่ยมสกุล หมุนลี
ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ    จ.อุตรดิตถ์
เอกสารประกอบการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์
โดย : นางสาวณรัฏชา มณีนิล
ร.ร.เขาย้อยวิทยา    จ.เพชรบุรี
เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก รายวิชา ชีววิทยา 2
โดย : ครูอิสริยา ณ พัทลุง
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
บทคัดย่อ ชุดกิจกรรมของดีที่ลำเลียง
โดย : นางธวัลหทัย อภิรักษ์วรากร
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)    จ.ระนอง
นิทาน เรื่อง Nang Phom Hom
โดย : นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้ม
ร.ร.เหมืองแบ่งวิทยาคม    จ.เลย
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาใต้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/262 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th