หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายธีรยุทธ พิมทวด
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,714,325 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,156,564 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,701 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,478 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,641 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,258,125 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,739 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,206,123 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,077,796 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 936,152 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,723 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,517 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,730 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : นิรันรัตน์ สูงพล
ร.ร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
สถานศึกษาพอเพียง 2554
โดย : นายรังสรรค์ แสงแก้ว
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก 2554
โดย : นายรังสรรค์ แสงแก้ว
ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์    จ.กำแพงเพชร
คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร์
โดย : นายปริญญา โพธิ
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
คณะกรรมาธิการวิสามัญ รัฐสภา
โดย : นายปริญญา โพธิ
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ 2549
โดย : นายปริญญา โพธิ
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดย : นายวิรัตน์ ธานีวรรณ
ร.ร.บ้านเขือง    จ.ร้อยเอ็ด
โครงการประชุมชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
โดย : นางสาวพะเยาว์ สำรวยรื่น
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาฯ
โดย : นางสาวพะเยาว์ สำรวยรื่น
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)    จ.สมุทรสงคราม
ได้รับรางวัลที่ 3 ประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภทหนังสือ ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง “ตะลุย! เขาวงกตทศนิยม” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวขนิษฐา สรรเจริญ
ร.ร.คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)    จ.กรุงเทพมหานคร
หนังสือประกอบการเรียนการสอน เรื่อง “ทัศนธาตุกับงานศิลปะ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นายประสาท เสรี
ร.ร.คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)    จ.กรุงเทพมหานคร
แบบฝึกการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด ป.3
โดย : นางลำภู จอมอาจ
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
โดย : นางพชรมน ศิลาชัย
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม และการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
โดย : นางศรวณีย์ ลาเต
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณโจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นางสาวกรรณิกา หอมดวงศรี
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด วิชาชีววิทยา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผังมโนภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแย้ม
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาววิลาสิณี ศรียะลา
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนซ่อมเสริม เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โดย : นางศตนันท์ จันทร
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารในเรื่องการส่งงาน / การบ้าน
โดย : นางอมรวรรรณ ศรีนา
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง มือซ้ายช่วยได้ นับมือได้มุม การแก้ปัญหาทักษะการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นางสาวเมษยา สารภาพ
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/160 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th