หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาล อัลฮิจเราะห์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองตาล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 0
โรงเรียนวัดหางตลาด
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่านาตับ
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
สพป.มุกดาหาร เขต 0
โรงเรียนวัดม่วงแค
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สพป.สระแก้ว เขต 0
นางสาวศิรินภา คำสุกดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวรวิทย์ สงศ์รำพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดม่วงแค    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเพ็ญวิตรา เกษรวย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์)    จ.นนทบุรี
นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวดีนะห์ หามะ
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ตำหแน่ง : ครูสามัญ
กลุ่ม : ขัอมูลบุคลากร
ร.ร.นูรุดดิน(มูลนิธิ)    จ.นราธิวาส
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,376,878 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,521,808 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 2,427,804 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,069,582 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,672,749 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,657,063 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,562,897 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,515,812 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,362,476 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,353,501 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,339,251 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,125,058 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,086,786 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,068,720 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 955,278 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ศึกษารายกรณี: กรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเหม่อลอยและแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือ
โดย : นางสาวหิรัญญา กุลบุตร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสุคนธ์ พุทธพูลตระกูล
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2560
โดย : นางพรนภา ยืนยง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจากแบบฝึกการอ่าน Pronunciation จาหนังสือ Access 2 และแบบฝึกหัดอ่าน Access Interactive Software
โดย : นางสาวสาวิณี ปลั่งบุญมี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจากแบบฝึกการอ่าน Pronunciation จาหนังสือ Access 2 และแบบฝึกหัดอ่าน Access Interactive Software
โดย : นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านเชิงวิเคราะห์ (อ 33205) โดยใช้กิจกรรมการแสดงละคร
โดย : ศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การวัดเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
โดย : สาคร อ่อนเอม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : ขวัญใจ กองศักดา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทางภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน และสื่อโฆษณาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้เกมประกอบแบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 รายวิชาภาษาจีน 1 (จ31201) โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : ปรีดาวรรณ ถาวร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
โดย : นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ
โดย : ชัชชารี ประชุมชน
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การใช้เอกสารจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
โดย : เบญจวรรณ สรรเพ็ชร์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการออกเสียงของคำกริยาที่เติม –ed โดยบัตรคำ แบบฝึกหัด และสื่อ VDO
โดย : นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการออกเสียงของคำกริยาที่เติม –ed โดยบัตรคำ แบบฝึกหัด และสื่อ VDO
โดย : นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การแก้ปัญหาการออกเสียง
โดย : นางเนาวรัตน์ ชาญชัยวรวิทย์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การแก้ปัญหาการออกเสียง
โดย : นางสุชีรา อัศววิภาส
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสจากแบบฝึกอ่านประสมคำเป็นขั้นตอนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โดย : นางนฤมล หนูพรม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นายศิวนันท์ อธิจันทรรัตน์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ฉัตรโชคไพศาล
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/214 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th