หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนธรรมรักษา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแรด
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหอย
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สพป.น่าน เขต 0
นายสุริยา เสนาวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ แก้วล้วน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายอดุล อิงแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก    จ.ขอนแก่น
นายศุภชัย ยงค์เจาะ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม    จ.สุโขทัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 3,856,106 ครั้ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 3,745,074 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,672,504 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,416,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,197,350 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,781,319 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,632,500 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,610,183 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,466,663 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,424,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,418,307 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,289,194 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,251,272 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,172,656 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 1,137,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เว็บไซต์เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์
โดย : นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-6 ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย : นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
ชุดการสือนสื่อประสมชุดที่ 2
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Microsoft Powerpoint) เรื่อง การสร้างงานและการตกแต่งงานนำเสนอโดยใช้สื่อประกอบการฝึก”
โดย : นางสาวทองเพียร เตยหอม
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
แบบฝึกทักษะกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปลดรูป
โดย : นางนฤมล อาชาฤทธิ์
ร.ร.บ้านอู่ตะเภา    จ.สุราษฎร์ธานี
การแข่งขันการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6
โดย : นางวัชราวรรณ วันสกุล
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 60
โดย : นายณรงค์ คนึงการ
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับภาคใต้
โดย : นายวิชัย สุริพล
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การแข่งขันการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6
โดย : นายปิยพงษ์ แสงศรี
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 59
โดย : นายปิยพงษ์ แสงศรี
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 59
โดย : นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการSTEM
โดย : นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
โครงงานวิทยาศาสตร์"แชมพูสระผมจากใบถอบแถบน้ำ"
โดย : นางสาวมณีรัตน์ ปลูกไม้ดี
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
โครงงานวิทยาศาสตร์"แชมพูสระผมจากใบถอบแถบน้ำ"
โดย : นางสาววิชชุตา วิจิตรนาวี
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 58
โดย : นายปิยพงษ์ แสงศรี
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
การประดิษฐู์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 58
โดย : นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย
ร.ร.บ้านพารา    จ.ภูเก็ต
เ้ดกเ้เด
โดย : นายอำนวย เพชรนุ่ม
ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา    จ.สงขลา
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เทคนิคการลบโดยไม่ต้องยืม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางปราณี วรรณประเสริฐ
ร.ร.เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)    จ.พระนครศรีอยุธยา
ใบงานที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
กิจกรรมที่ 1 การโปรแกรม (scratch)
โดย : นางอริยา ทองโอ
ร.ร.ตรังรังสฤษฏ์    จ.ตรัง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/221 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th