หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 4
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางวารุณี คงสีไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นปฐมวัย
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
นางสาววิไลวรรณ สรีประสงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวอภิญญา น้อยแพง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายวรพงษ์ วรรณราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นายคมกฤษ ศรีโชติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวมะยุรี สุวรรณโก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพธิ์ตากพิทยาคม    จ.หนองคาย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,933,269 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,294,548 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,938,162 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,527,198 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,518,015 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,491,281 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,351,149 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,286,445 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,261,740 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,179,901 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 987,336 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 902,606 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 879,239 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 871,620 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 860,493 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ปี 2560 ครูผู้ผ่านการทดสอบเรื่องหลักการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ครั้งที่ 1/2560 จากสำนักงานทดสอบแห่งชาติ (สทศ.)
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2560 ได้รับคัดเลือกจากนักเรียนเป็น "ครุดีในดวงใจ" ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2550 ครูผู้มีส่วนร่วมให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2550
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2554 ครูผู้เสียสละในการสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รายวิชาวิทยาศาสตร์ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2554
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2555 ครูดีในดวงใจเนื่องในวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2558 ครูผู้ส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2558
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2558 ครูผู้มีความเสียสละอุทิศกำลังกายและ กำลังใจในการจัดกิจกรรม WIANG KAEN ASEAN DAY เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2558 ครูผู้ส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2558
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2558 ครูที่ปรึกษาดีเด่น ปี 2558 จากโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2558 ครูผู้ส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2558 ครูผู้ส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2559 ครูผู้ส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2559
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2559 ครูผู้ส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2559
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2559 ครูผู้ส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2550“ครู”ที่มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ควรค่าแก่การยกย่อง จาก สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเวียงแก่น ปี 2550
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2550 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดีเด่น จาก สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเวียงแก่น ปี 2550
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2551 ครูผู้เสียสละ อุทิศกำลังกายกำลังใจงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สพท.ชร.4 จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สพท.ชร.4 ปี 2551
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2551 ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 จากสมาคมครูและบุคลากรทาง การศึกษาอำเภอเวียงแก่น ปี 2551
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2552 ครูดีหัวใจสีแดงกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ปี 2552
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2553 ครูดีในดวงใจประจำปี 2553 ตามโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมเชิดชูเกียรติ “หัวใจสีแดง”จากกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย กลุ่ม 4
โดย : นายสุริยา บุดดี
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม    จ.เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/171 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th