หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,359 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,773 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,772,155 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,927 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,601 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,918 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,428 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,881,025 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,909 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,580 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,940 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,571 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,451 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,381 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,242 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เรียนรูู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม / ปฏิบัติจริง
โดย : นายยุทธพร พรเพชร
ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม    จ.นครพนม
เผยแพร่สื่อประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีสี
โดย : นางจงกล นุ่มไทย
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
เผยแพร่สื่อประกอบการเรียนการสอนศัพท์ศิลป์
โดย : นางจงกล นุ่มไทย
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561
โดย : นางจงกล นุ่มไทย
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
โดย : นางจงกล นุ่มไทย
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
การนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ PRT-RED Model ภายใต้กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) โดยใช้แนวคิดยุทธศาสตร์การนิเทศแบบมีส่วนร่วมและการทำงานอย่างเป็นระบบ
โดย : นายบรรจง สอนสมบูรณ์
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ    จ.ลำปาง
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนเรื่องการนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบก่อนเรียน -หลังเรียนทศนิยม ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แฟ้มสะสมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว ด้วยวิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวสุนทรีย์ คำคง
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนารายวิชาสังคมศึกษา 1 ด้วยวิธีการสอนแบบเปิด โดยใช้ชุดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นายพงศธร เป็นสูงเนิน
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการสะกดคำภาษาฝรั่งเศสด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวจุไรพร นิครหล่อน
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง หลักธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาสังคมศึกษา 1 ด้วยวิธีการสอนแบบค้นพบ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวเจียมนภา ตนสาลี
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ ด้วยวิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางชวัลกร เกตุประเสริฐ
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชวนคิดพินิจวาทะ รายวิชาภาษาไทย 2 ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวธนัญญา บัวชุม
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
กิจกรรมบูรณาการทักษะการฟังและพูดแสนสนุกสุขหรรษา สำหรับเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2/5
โดย : นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา โดยใช้บนแผ่นกระดานแม่เหล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย : นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย : นางสุมาลี กิตติราช
ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อุดร คัพ ครั้งที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โดย : นายมงคล ช่างไม้
ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รามสูร คัพ ครั้งที่ 1
โดย : นายมงคล ช่างไม้
ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
อาณาจักรอยุธยา s-click-innovation นายโกวิท วันศรี https://sites.google.com/obec.moe.go.th/s-click-innovation-ayuttaya-ko
โดย : นายโกวิท วันศรี
ร.ร.กันทรลักษ์วิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/455 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th