หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,650 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,715 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,473 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,732 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,380 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,567,012 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,445,887 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,416,146 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,325,007 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,718 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,012,951 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,368 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,660 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,577 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่งานอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
โดย : นางทิชากร สำราญชลารักษ์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ได้รับรางวัลเหริญทองชนะเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Award 2018”ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 14 มกราคม 2562
โดย : ครูสุภาพ อมรประภา
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ “ครูทิชากร สอนธุรกิจ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางทิชากร สำราญชลารักษ์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายสิทธิกร เนียมใย
ร.ร.บ้านหนองนากวางอั้น    จ.พิษณุโลก
การเตรียมความพร้อมด้านการเขียนเส้นพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการวาดภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย : นางสาววัชราภรณ์ ชูชื่น
ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี    จ.อุทัยธานี
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมปี 4
โดย : ณัฐสุดา สืบวงศ์
ร.ร.กันทรลักษ์วิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
ชุดการสอนประกอบการ์ตูน เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
โดย : นางสุพิศ กลิ่นบุปผา
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
สังคมป.2 สังคมและบริการ
โดย : นางสาวสุธาทิพย์ สันติภาณุมาศ
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง โปรแกรม Paint
โดย : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ร.ร.เกาะสิเหร่    จ.ภูเก็ต
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาซ่อมเสริม โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 @2-2560
โดย : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ร.ร.เกาะสิเหร่    จ.ภูเก็ต
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนน้าเกลี้ยงวิทยา ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โดย : นางสาวสุรัน พิมพร
ร.ร.น้ำเกลี้ยงวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
LOMABAN MODEL
โดย : ปัญจรัตน์ โลมะบรรณ์
ร.ร.กันทรลักษ์วิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6
โดย : นางสาวอัญชลี บุญสมยา
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรมkahoot
โดย : นางสาวจิราพร บุญตา
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียน กิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเก่ง @1-2561
โดย : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ร.ร.เกาะสิเหร่    จ.ภูเก็ต
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีโปรแกรม Plickers ในการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี @1-2560
โดย : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ร.ร.เกาะสิเหร่    จ.ภูเก็ต
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะในการทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 @1-2559
โดย : นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส
ร.ร.เกาะสิเหร่    จ.ภูเก็ต
การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรมKahoot
โดย : นางสาวศันสนีย์ สว่างพานิช
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
แบบทดสอบ วิชาการงานอาชีพ ม.1 เรื่อง วิธีการประกอบอาหาร
โดย : นายกันต์กวี วะจิดี
ร.ร.เทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด    จ.ปัตตานี
การสร้างแบบทดสอบโดยโปรแกรมKahoot
โดย : นางอังคณา นิยมทอง
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/269 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th