หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปางงู
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคันเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนวัดลากค้อน
สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
สพป.ปัตตานี เขต 0
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายธีรยุทธ พิมทวด
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าโขลงพระนคร    จ.ลพบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
นายประทีป คำยะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)    จ.สุโขทัย
นันทนัช แถมจำรัส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 2,714,325 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,156,564 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 1,886,650 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,446,701 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 1,371,480 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,313,641 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,258,125 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,247,739 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,206,123 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,077,796 ครั้ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
เข้าชม 936,152 ครั้ง
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
เข้าชม 843,723 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เข้าชม 829,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าชม 828,517 ครั้ง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
เข้าชม 805,730 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นางจำเนียร บุญมั่น
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
โดย : นางสาวณาตยา ศรีเสริม
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางภัสนันท์ เขียวอ่อน
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานของภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวคณิดตา โพธิพันธ์
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเขื่องช้างวิทยาคารในเรื่องการส่งงาน / การบ้าน
โดย : นางวีรญาณ์ รุ่งเรือง
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
โดย : นางสาวณาตยา ศรีเสริม
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้อักษรจีนโดยการเรียนรู้ส่วนประกอบของอักษรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
โดย : นางสาวสุรีภรณ์ อารีย์
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การบูรณาการวิชาภาษาไทยกับวิชาวิทยาสาสตร์ด้วยวิธีการคัดเขียนก่อนเรียนวิทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นางณัจฉรียา ทำทอง
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
การวิขัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารโดยกิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
โดย : นายวีรชน แก้วบุตรา
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โดย : นางชณุตพร ทัดเทียม
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
รายงานการวิจัย การแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
โดย : นางจันทร์เพ็ญ บุญศรี
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัมนาทักษะในด้านการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : นางสาววิไลลักษณ์ เหมือนเหลา
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาววิไลลักษณ์ ไกรษี
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
โครงร่างวิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ
โดย : นางสาวณัฐทญา รองทอง
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
การศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นายนคร กาทอง
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสืบสอบเป็นฐาน โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โดย : นายนคร กาทอง
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาวอรัญญา กาทอง
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาวปิยธิดา ปราณีบุตร
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
เครื่องมือประกอบรายงานการวิจัย
โดย : นางภัสนันท์ เขียวอ่อน
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นายประจักษ์ ติมรัมย์
ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/160 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th