หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,142 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,771,057 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,859,777 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,049 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,495 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,014,973 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,961,714 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,940,603 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,900,768 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,715,762 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,597,904 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,152,821 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,990,547 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,732,744 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,153 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 3 เรื่อง การขับถ่ายของสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน (Tasks – Based Learning) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย : ว่าที่ ร.ท.อุดม บริสุทธิ์
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร    จ.สุรินทร์
เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2564
โดย : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ID PLAN
โดย : นายทนงศักดิ์ สุทธหลวง
ร.ร.บ้านน้ำโมงปางสา    จ.น่าน
sar ประจำปี 2563
โดย : นายทนงศักดิ์ สุทธหลวง
ร.ร.บ้านน้ำโมงปางสา    จ.น่าน
ID PLAN
โดย : นางมุกดา คำชั่ง
ร.ร.บ้านน้ำโมงปางสา    จ.น่าน
sar ประจำปี 2563
โดย : นางมุกดา คำชั่ง
ร.ร.บ้านน้ำโมงปางสา    จ.น่าน
ID PLAN
โดย : นางสาวชัชชวรีย์ ลือยศ
ร.ร.บ้านน้ำโมงปางสา    จ.น่าน
sar ประจำปี 2563
โดย : นางสาวชัชชวรีย์ ลือยศ
ร.ร.บ้านน้ำโมงปางสา    จ.น่าน
ID PLAN
โดย : นางประครองศรี ปรารมภ์
ร.ร.บ้านน้ำโมงปางสา    จ.น่าน
sar ประจำปี 2563
โดย : นางประครองศรี ปรารมภ์
ร.ร.บ้านน้ำโมงปางสา    จ.น่าน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
โดย : นางสาวปรารถนา วิริยธรรมเจริญ
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น รายวิชาการงานอาชีพ 3 รห้สวิชา ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนที่ 9 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ 5Es
โดย : นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 3 ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แทรกสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)
โดย : นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการทำงานตามแนวคิดซิมป์สัน หน่วยการเรียนรู้สนุกกับงานประดิษฐ์ของตกแต่ง รายวิชาการงานอาชีพ 3 รหัสวิชา ง23101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
โดย : นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ รายวิชา โครงงานและการออกแบบเทคโนโลยี1 ว30285 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายจักรี มูลกุล
ร.ร.เหนือคลองประชาบำรุง    จ.กระบี่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสม เรื่อง การวิเคราะห์และเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โดย : นางสาวกาญจนา ใจร่มเย็น
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
แบบทดสอบวิชาวิทยาการคำนวณ ว23103 เรื่อง ข้อมูล การประมวลผลhttps://docs.google.com/forms/d/1mMDGbP1iC-DlbRSat1eQ3-lFuQcPIMv4Pl9HGggUFtY/edit
โดย : นางจิตราพร แสงเนตร
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมจิตศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
โดย : นางจิตราพร แสงเนตร
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟืสิกส์ 3 โดยใช้“Cornell Note” สมุดบันทึกช่วยจำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวประภาพร อุยยาหาญ
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
รางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2563
โดย : นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/448 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th