หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนประชาศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายพิเชฎ พรมพิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์    จ.สมุทรสงคราม
นางจุรีรัตน์ ธรรมวิเศษ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
นายธนพล หอมจันทึก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.ประภัสสร ภาพกระโทก
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
น.ส.พรพิมล ยอดสังวาลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร.ต.พรหมรินทร์ ดินไธสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 10,061,914 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,327,792 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,938,864 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,292,080 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,197,242 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 3,061,716 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,952,537 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,763,255 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,720,695 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,481,324 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 2,390,326 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,188,602 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,988,291 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,956,990 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การใช้สื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โดย : นางสาวสุมณฑา มุกดา
ร.ร.เกาะสิเหร่    จ.ภูเก็ต
www.bcp.ac.th
โดย : นางสาวฉัตรตรา เกตุธนวิชญ์
ร.ร.บ้านช้างเผือก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ว30224 เรื่องเคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : ครูสุภัคฉวี เอี่ยมสำอางค์
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ผลกระทบของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสองภาษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดย : ว่าที่ร้อยตรี ดร.เลิศศักดิ์ นาวารัตน์
ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ผู้นำเสนอผลงานและการปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
โดย : นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
Best Practice "สร้างคน สร้างอาชีพ จากหม่อน-ไหม"
โดย : นางสาวสิริมา ภู่สวัสดิ์
ร.ร.วัดสันตยาราม    จ.นครนายก
Best Practice "เล่นปนอ่าน พัฒนาการก้าวไกล"
โดย : นางสุวีรา สุทธนารักษ์
ร.ร.วัดสันตยาราม    จ.นครนายก
Best Practice "โครงการไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ"
โดย : นางกัญรินทร์ ชอบสุข
ร.ร.วัดสันตยาราม    จ.นครนายก
สื่อ ป๊อบอัพการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
โดย : นางสาวนิตยา วาปีสังข์
ร.ร.เทศบาล ๑ โสกคูณ    จ.อุดรธานี
สื่อ ป๊อบอัพสระ
โดย : นางสาวนิตยา วาปีสังข์
ร.ร.เทศบาล ๑ โสกคูณ    จ.อุดรธานี
สื่อ ปฏิทิน เรื่อง “อุปกรณ์คอมพิวเตอร์”
โดย : นางสาวมลฤดี เนื่องสุข
ร.ร.เทศบาล ๑ โสกคูณ    จ.อุดรธานี
หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง “ความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop cs3”
โดย : นางสาวมลฤดี เนื่องสุข
ร.ร.เทศบาล ๑ โสกคูณ    จ.อุดรธานี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศิันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/278 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th