หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนพลับพลาไชย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
ครูกมลชนก พรชัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูสุภาพรรณ วรรณสอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูกมลรัตน์ อามาดสมบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี
ครูอุไรพร พึ่งพิงพัก
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)    จ.นนทบุรี

ตำหแน่ง : ครูต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ขามป้อมพิทยาคม    จ.มหาสารคาม
นายสมัย ปักกะโส
ตำหแน่ง : ภารโรง
กลุ่ม : กลุ่มสนับสุนการสอน
ร.ร.ขามป้อมพิทยาคม    จ.มหาสารคาม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,351,115 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,292,918 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,945,143 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,530,626 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,438,104 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,034,746 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,865,533 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,698,148 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,684,672 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,574,903 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,547,909 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,525,404 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,501,209 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,440,616 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,408,655 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูต้นแบบนำโรงเรียน
โดย : ครูเจียรนัย สืบคำ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ครูแกนนำโรงเรียน
โดย : ครูเจียรนัย สืบคำ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกคุรุสภาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดย : ครูเจียรนัย สืบคำ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2558
โดย : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาววิลาวัลย์ ศิริมงคล
ร.ร.อัมพวันวิทยาลัย    จ.สมุทรสงคราม
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสื่อสารข้อมูลและการใช้อินเตอร์เน็ต
โดย : ส.ต.ต.หญิง จุรีย์รัตน์ จริตงาม
ร.ร.หว้ากอวิทยาลัย    จ.ประจวบคีรีขันธ์
บทเรียนโปรแกรมเรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
โดย : ครูชลปรียา สวนทวี
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรติวเข้มเติมเต็ม O-net สหวิทยาเขตพุทธชินราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
โดย : ครูจินดา คันธัพ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
โดย : นางสาวกาญจนา ปิ่นทอง
ร.ร.ระโนดวิทยา    จ.สงขลา
เกียรติบัตรครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา สมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีพุทธศักราช 2560
โดย : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2559
โดย : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโลยี ประจำปี 2558
โดย : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
เอกสารประกอบการสอนคำศัพท์เรื่องอาชีพในชุมชน
โดย : ครูนุศรา จันทร์สละ
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา    จ.พิษณุโลก
แบบฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนคำที่ทีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่มที่ ๓ มาตราแม่กด
โดย : นางลำภู จอมอาจ
ร.ร.อนุบาลเชียงของ    จ.เชียงราย
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวปนัดดา กันทาหอม
ร.ร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร    จ.แม่ฮ่องสอน
กรรมการตัดสิน
โดย : นายสุวัฒน์ พืชสิงห์
ร.ร.สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม    จ.ร้อยเอ็ด
id-plan
โดย : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
รับเกียรติบัตร
โดย : นายแสวง ศรีทาพักตร์
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
รับเกียรติบัตร
โดย : นางสาวสายสุนีย์ รื่นรมย์
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
รับเกียรติบัตร
โดย : นางสาววรรณภา บรรพชาติ
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/253 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th