หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองวัว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
นางสาวดาวเรือง สังฆะระ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลจุฬาภัทร    จ.เพชรบูรณ์
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางสงวน บุญหนิ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นายทนต์ รามแก้ว
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
นางไซณี บินอาลี
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,552,139 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,695,617 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,771,955 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,394,884 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,040,572 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,004,881 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,900,272 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,880,530 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,850,775 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,673,421 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,577,898 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,114,479 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,917,306 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,659,295 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,621,106 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การใช้ Google Classroom ในการพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา มัลติมิเดีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โดย : นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม    จ.เชียงราย
ปี 2562 ครูดีในดวงใจ
โดย : นางสาวภาวินี​ เพ็งมาวัน
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา    จ.ชลบุรี
ธนาคารโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โดย : น.ส.วาสนา ต่อมยิ้ม
ร.ร.พิจิตรพิทยาคม    จ.พิจิตร
ข้อสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2563
โดย : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ห้องสื่อดิจิทัลและห้องเรียน SWAY
โดย : นางสาวนิลาวัณย์ ล่าดี้
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา    จ.ยะลา
ห้องเรียนออนไลน์
โดย : นางสาวขวัญพิชชา มีแก้ว
ร.ร.บ้านจางวาง    จ.จันทบุรี
ห้องเรียนออนไลน์ครูฟีล์ม
โดย : นางสาวสรีวรรณ ศิริธนศาสตร์
ร.ร.บ้านจางวาง    จ.จันทบุรี
ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
โดย : นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบวิชาสังคมฯ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
โดย : นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ว่องไว
ร.ร.ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา    จ.นครพนม
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : นางสาวชมัยพร ศรีสัตตรัตน์กุล
ร.ร.อุดมวิทย์    จ.มุกดาหาร
ผลคะแนนการสอบวัดผลปลายภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รหัสวิชา ว22104 รายวิชา ออกแบบและเทคโนโลยี และ ง22101 การงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายธเนศร์ ช้างลอย
ร.ร.บ้านบึงทับแรต    จ.กำแพงเพชร
รายงานผลการพัฒนาสื่อดิจิทัล วิชา การสร้าง Application ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
โดย : นางสาวจันทร์จิรา ขานพล
ร.ร.ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา    จ.นครพนม
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสีสันจากพันธุ์พฤกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โดย : นางฤดี อุปรินทร์
ร.ร.ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา    จ.นครพนม
รายงานการวิจัย ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบเครือข่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวจันทร์จิรา ขานพล
ร.ร.ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา    จ.นครพนม
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาวจันทร์จิรา ขานพล
ร.ร.ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา    จ.นครพนม
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวชณิการ์ ผันผ่อน
ร.ร.ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา    จ.นครพนม
วิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวณัฐสุดา จงสมชัย
ร.ร.วัดมโนรม    จ.ชลบุรี
รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
โดย : นางสาวณัฐสุดา จงสมชัย
ร.ร.วัดมโนรม    จ.ชลบุรี
รายงานผลการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เปิดโลกวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์
โดย : นางสาวณัฐสุดา จงสมชัย
ร.ร.วัดมโนรม    จ.ชลบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/455 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th