หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ห้องเรียนคู่ขนาน
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดแสงสรรค์    จ.ปทุมธานี
นางสาวอารีรัตน์ ทนิไทยสงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ รักษ์พลพันธ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : ฝ่ายธุรการ
ร.ร.บ้านหนองกลางดอน    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,356,549 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,171,698 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,677,456 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,107,723 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,959,353 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,566,985 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,445,275 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,415,660 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,324,980 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,241,700 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,012,914 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,909,344 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,905,652 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,845,544 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แบบทดสอบ วิชาการงานอาชีพ ม.2 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : นายกันต์กวี วะจิดี
ร.ร.เทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด    จ.ปัตตานี
ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (สำหรับครู)
โดย : นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ฉบับจริง จำนวน ๓๐ ข้อ
โดย : นางสาวไพริน นารารักษ์
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot
โดย : นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวปริศนา จิตมานะ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
รางวัล ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย : นางสาวปวิตรา ค้าดี
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
1.รางวัล ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2.รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2561 กองทุนครูเอื้อน แม่จ้อง อินทรประวัติเพื่อการศึกษา
โดย : นางสุวิชา รัตนชัยเดชา
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
1.รางวัล ครูดีเด่นของคุรุสภา ปี 2561 สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2.รางวัล ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โดย : นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
รางวัล ครูดีเด่นของคุรุสภานครราชสีมา ปี 2561 สาขาภาษาไทย
โดย : นางนกแก้ว ทองกลาง
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. ปี 2561
โดย : นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
รางวัล ครูดีเด่นคุรุสดุดี 2561
โดย : นางสาววิษา เขียงกระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
1.รางวัลครูดีเด่นคุรุสดุดี 2561 2.รางวัลOBEC AWARDS ด้านนวัตกรรม 2560
โดย : นางสุพิน ทมกระโทก
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    จ.นครราชสีมา
ข้อสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2561
โดย : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย 1
โดย : นางสาวพรพรรณ์ กุลสุวรรณ
ร.ร.วัดเจ้าอาม    จ.กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับ ๒ บรรยายธรรม ระดับจังหวัด ปี 2562
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
ชนะเลิศระดับจังหวัด สรภัญญะประเภททีมหญิงล้วน ปี 2562
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
ชนะเลิศระดับจังหวัด สรภัญญะประเภททีมชายล้วน ปี 2562
โดย : นายนักรบ ฤทธิสาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
โดย : นางนุชนาถ โคตะวินนท์
ร.ร.หนองชุมแสงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : ศรีสุดา รจนัย
ร.ร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
โดย : นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/269 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th