หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 9
โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
สพป.แพร่ เขต 37
โรงเรียนบกวิทยาคม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางบุญยิ่ง พรมจารีย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางอารยา จอดนอก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดหนัง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวเบญจมาศ ฟูวิโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน อนุบาล 1-3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อรพินพิทยา    จ.ลำพูน
นางช่อเพ็ชร ปลื้มใจ
ตำหแน่ง : นักการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม    จ.ลพบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 6,139,396 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,510,014 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,069,086 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,653,894 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,537,564 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,422,381 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,157,083 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,945,134 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,791,681 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,745,503 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,626,712 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,612,996 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,549,725 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,539,269 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,494,703 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
หนึ่งแสนครูดี
โดย : นายบุญเกิด ไชยวงค์
ร.ร.นารีนุกูล    จ.อุบลราชธานี
รายงานการอบรมลูกเสือ
โดย : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
โดย : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
ผสมผสานคณิตศาสตร์กับงานศิลป์เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
ต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวแนวใหม่
โดย : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “กำหนดการเชิงเส้นเน้นกำไร”
โดย : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ร.ร.โพธิ์ทองจินดามณี    จ.อ่างทอง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษ ชุด The Five Virtues for Life สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
โดย : นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร    จ.นนทบุรี
ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 4 เรื่อง สนามไฟฟ้า
โดย : นางวเรศ สาระพิชญ์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 3 เรื่อง ศักย์ไฟฟ้า
โดย : นางวเรศ สาระพิชญ์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 2 เรื่อง แรงระหว่างประจุ และกฎของคูลอมบ์
โดย : นางวเรศ สาระพิชญ์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 1 เรื่อง ประจุไฟฟ้า
โดย : นางวเรศ สาระพิชญ์
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ขุมทรัพย์ทางปัญญาจากสารานุกรม
โดย : นางศิริกัญญา สุพุทธี
ร.ร.วัดท่าบันเทิงธรรม    จ.นนทบุรี

โดย : นางสาวสายฝน พ่อโสภา
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชางานประดิษฐ์ชุดสืบสานภูมปัญญาท้องถิ่น
โดย : นางทิพาพร ศรีสุธรรม
ร.ร.วังพิกุลวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
เผยเเพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ทางประวัติศาสตร์ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษา
โดย : นางสาวทัศนีน์ ทองไชย
ร.ร.โพธิ์ไทรพิทยาคาร    จ.อุบลราชธานี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความมีวินัยในตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางวีรินทร์ คู่โนรัมย์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
รายงานการปฏิบัติงาน ( SAR ) 2560
โดย : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ร.ร.ราชสาส์นวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
โดย : นางปิยะรัตน์ แก้วก่า
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
โดย : นายวัชระ บุรชาติ
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
โดย : นางสาวผลิกา สิทธิพันธุ์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/262 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th