หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,188 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,771,110 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,859,945 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,066 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,513 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,014,983 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,961,912 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,940,646 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,900,803 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,715,788 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,597,916 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,152,859 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,990,577 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,732,774 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,173 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แบบทดสอบวิชาวิทยาการคำนวณ ว23103 เรื่อง ข้อมูล การประมวลผลhttps://docs.google.com/forms/d/1mMDGbP1iC-DlbRSat1eQ3-lFuQcPIMv4Pl9HGggUFtY/edit
โดย : นางจิตราพร แสงเนตร
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมจิตศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
โดย : นางจิตราพร แสงเนตร
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟืสิกส์ 3 โดยใช้“Cornell Note” สมุดบันทึกช่วยจำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวประภาพร อุยยาหาญ
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย    จ.นครปฐม
รางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2563
โดย : นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
รางวัลเหรียญทอง การประกวดห้องเรียนออนไลน์คุณภาพวิทยาการคนวณ
โดย : นายภูวดล นนท์นันทภูมิ
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา    จ.กำแพงเพชร
https://watch.kid-bright.org/
โดย : นายจรูญ น้อยแก้ว
ร.ร.วัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)    จ.กรุงเทพมหานคร
ID PLAN
โดย : ดุลจิต แดงอร่าม
ร.ร.ชุมชนบ้านท่ากระดาน    จ.กาญจนบุรี
ssr
โดย : ดุลจิต แดงอร่าม
ร.ร.ชุมชนบ้านท่ากระดาน    จ.กาญจนบุรี
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ปีการศึกษา 2561
โดย : นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน o-net สูงสุดสถานศึกษาขนาดกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ) ลำดับที่3
โดย : นางสาวสุรางค์ทิพย์ นามโชติ
ร.ร.สหกรณ์ประชานุกูล    จ.ชุมพร
รายงานผลการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมความตระหนัก ในการออม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะชีวิตและการทำงานของผู้เรียน. ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อย
โดย : นายจักรวาล เจริญทอง
ร.ร.จันทรุเบกษาอนุสรณ์    จ.ร้อยเอ็ด
รางวัลระดับเหรียญทองแดง แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69
โดย : นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
รางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2562
โดย : นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
รางวัลระดับเหรียญเงิน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 68
โดย : นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงาน STEM ศึกษา
โดย : นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
วิทยากรการฝึกอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขาย)
โดย : นางสาวนูรอีราวานี กูโน
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564
โดย : นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564
โดย : นางสาวนูร์อาสีรอฮ์ ตันยีนายู
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564
โดย : นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ร.ร.บ้านตาบา    จ.นราธิวาส
การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ผ่านกระบวนการ CBAE-Process ของโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
โดย : นายจักรวาล เจริญทอง
ร.ร.จันทรุเบกษาอนุสรณ์    จ.ร้อยเอ็ด
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/448 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th